ข้อมูลระดับจังหวัด

ข้อมูล ณ. วันที่ 27-09-2021
กลุ่มรายงานกลุ่มรายงานกลุ่มรายงานเป้าหมายผลงานอัตรา
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี7,5496,546ร้อยละ86.71
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 2 ปี8,0747,081ร้อยละ87.70
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี8,5337,464ร้อยละ87.47
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี9,6218,445ร้อยละ87.78
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน628,868561,864ร้อยละ89.35
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง503,596449,112ร้อยละ89.18
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคมะเร็งอัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี359,843296,076ร้อยละ82.28
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคมะเร็งอัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี263,600124,037ร้อยละ47.06
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง213,010114,076ร้อยละ53.55
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า86,89744,113ร้อยละ50.76
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน CVD Risk82,23865,863ร้อยละ80.09
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา86,89744,779ร้อยละ51.53
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมเหล้า/บุหรี่การคัดกรองบุหรี่1,009,657404,113ร้อยละ40.02
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมเหล้า/บุหรี่การคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,009,657370,675ร้อยละ36.71
ทันตสาธารณสุข งานทันตกรรมร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ27,46213,993ร้อยละ50.95
ทันตสาธารณสุข งานทันตกรรมร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ29,18922,960ร้อยละ78.66
แพทย์แผนไทย งานบริการแพทย์แผนไทยร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก3,897,626845,991ร้อยละ21.71
ส่งเสริมสุขภาพ งานดูแลกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคัดกรอง ADL292,647244,579ร้อยละ83.57
ส่งเสริมสุขภาพ งานพัฒนาการเด็กผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ (4 กลุ่มวัย)32,37027,110ร้อยละ83.75
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี48,26145,334ร้อยละ93.94
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 152,16742,415ร้อยละ81.31
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 251,28647,900ร้อยละ93.40
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 350,25445,749ร้อยละ91.04
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 448,26145,334ร้อยละ93.94
ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็กร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์4,3973,700ร้อยละ84.15
ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็กร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ4,3613,423ร้อยละ78.49
ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็กร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์4,7053,620ร้อยละ76.94
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04