ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก316065.12
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ419784.19
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ425138.19
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด5953311.07
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย6739816.83
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา4930316.17
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม13633540.60
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ8938023.42
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 411462.17
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล123243.70
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์38584345.67
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ5422124.43
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ176642.56
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล185653.19
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง13061221.24
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์478275.68
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่81844.44
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่236513.53
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง8011668.97
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง27238071.58
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา17846838.03
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ31458553.68
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ17228360.78
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ7919141.36
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ9116953.85
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ222975.86
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย29738078.16
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย16526861.57
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย296942.03
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง7911,70346.45
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว7713855.80
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง547373.97
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด183650.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ153050.00
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ5518330.05
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา23425292.86
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ2287.14
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก11311697.41
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก4567.14
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร434693.48
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร10310994.50
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน0280.00
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน416167.21
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก13514791.84
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร353697.22
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา8857715.25
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง11311895.76
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง848598.82
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ5831518.41
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ374877.08
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย13234338.48
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ6922430.80
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ9524538.78
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง8011768.38
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง6012946.51
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง145625.00
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง3319716.75
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 172958.62
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว758348.99
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง4914035.00
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ334967.35
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย8558814.46
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ23937064.59
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง11220953.59
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน6718137.02
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน9916061.88
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ13720766.18
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์19825777.04
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ12235734.17
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่18530261.26
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน23529081.03
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง13936837.77
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง335066.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง758687.21
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ558564.71
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย29888033.86
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง15029650.68
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก12023850.42
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล18333854.14
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ33439085.64
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง25642759.95
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า14824859.68
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง16520779.71
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋16922774.45
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย456569.23
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง9818652.69
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง9418750.27
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล38262960.73
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล11917767.23
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก18727268.75
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน18445840.17
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา010.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้283408.24
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้10024540.82
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ9121941.55
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง21578727.32
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก7514651.37
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก5720927.27
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก4712238.52
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง9920149.25
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย6424026.67
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม31943673.17
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง10633431.74
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา6635618.54
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว14574019.59
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว10333231.02
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว489053.33
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์030.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ718979.78
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ197724.68
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ173154.84
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ81186.78
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว2614018.57
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน3110629.25
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง14128250.00
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง3410931.19
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น18725772.76
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น10820752.17
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน22227580.73
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน17920388.18
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน23228381.98
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน12816478.05
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน9012870.31
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย20033160.42
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย7936221.82
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ13554224.91
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ13924357.20
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า18646639.91
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน21744548.76
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง182281.82
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง13265720.09
อำเภอฝาง  22822 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง0150.00
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย43311.21
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว53011.66
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว22410.83
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ21540553.09
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง113033.63
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง22300.87
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน24100.49
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน01530.00
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง161679.58
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง2414716.33
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย32441.23
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม01230.00
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ0390.00
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ0240.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง9314464.58
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม13521861.93
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่17325667.58
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย14019671.43
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย17628062.86
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง20129967.22
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่15823866.39
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก4020919.14
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก8825834.11
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน11818862.77
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน7210866.67
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง25832280.12
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง497862.82
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด11316767.66
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด10015863.29
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 263966.67
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง11818563.78
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า24733274.40
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง37643486.64
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว21129571.53
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง30048461.98
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า20933861.83
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า19729766.33
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม11916373.01
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม14620471.57
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม11715874.05
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง34552565.71
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก13719470.62
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก21629772.73
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม32838784.75
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง19320295.54
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง14319573.33
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน27045060.00
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง35450769.82
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม29030993.85
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 21927180.81
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง19977825.58
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล12933938.05
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง19540648.03
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง9633728.49
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง6927425.18
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง12051423.35
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้11235431.64
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา18733356.16
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย8535823.74
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา31685237.09
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง10335429.10
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง164963.23
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย62787771.49
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร13439733.75
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง276184.37
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา20027672.46
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง12218765.24
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง6410660.38
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม27466741.08
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก18929264.73
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก25939166.24
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่17355031.45
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น16423569.79
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่30047862.76
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่9142221.56
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร40497741.35
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว18548138.46
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว20252038.85
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง25845356.95
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง16039240.82
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า7118039.44
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน14233742.14
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน10728737.28
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน20271528.25
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย20152838.07
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง6919036.32
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง5612843.75
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่17549835.14
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง8549717.10
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง6860911.17
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด17018492.39
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล12214882.43
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล18624875.00
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง18318996.83
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง14014497.22
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี394292.86
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี569260.87
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี657092.86
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ13314194.33
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง283093.33
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ475487.04
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด42967163.93
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า7411067.27
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า14420370.94
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า19729267.47
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา14821469.16
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น19523084.78
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน23332471.91
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง22531072.58
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง9513271.97
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า14620172.64
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง4812638.10
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง123534.29
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น01290.00
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง1931.08
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง64313.95
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง92536.00
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน31421.43
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย12518766.84
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย5111544.35
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น43411.76
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน63318.18
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 090.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง11754721.39
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู4927317.95
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน3730012.33
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง8448917.18
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก14345031.78
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง14726555.47
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว6526224.81
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล19456234.52
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย8435823.46
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง15824165.56
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู14517781.92
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง16179820.18
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี16043237.04
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง129113.19
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง1691.45
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห0910.00
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง63141.91
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ45954184.84
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น35837595.47
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น20523487.61
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ28937776.66
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว9915265.13
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว81172.73
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว16119283.85
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ17429259.59
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว687393.15
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้11417565.14
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้11718264.29
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง17820686.41
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน399839.80
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน71444.86
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา15532048.44
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง20137853.17
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา13320664.56
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ11990.50
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง32211.36
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์41562.56
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว6018133.15
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา22520.79
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ5112640.48
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน21221.64
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ3831212.18
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว29053454.31
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม395217.49
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข25133275.60
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ5124820.56
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ19229265.75
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์7171100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด323982.05
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง426564.62
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา273675.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ172762.96
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41