ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก366185.83
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ13298813.36
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ385207.31
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด8054514.68
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย8341420.05
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา4530514.75
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม28534582.61
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ14438737.21
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 412484.17
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล113263.37
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์36691639.96
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ7622433.93
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ256603.79
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล286034.64
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง12562220.10
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์808918.98
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่81844.44
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่12767018.96
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง8312367.48
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง29838876.80
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา30747764.36
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ40860267.77
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ20628572.28
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ9519947.74
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ9717256.40
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ233174.19
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย32139182.10
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย17326465.53
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย317143.66
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง8791,64153.56
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว9014860.81
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง608075.00
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด203655.56
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ253180.65
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ7318439.67
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา23426289.31
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ2306.67
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก124124100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก4567.14
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร445088.00
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร10211687.93
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน0300.00
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน6363100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก14315791.08
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร353989.74
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา8860014.67
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง11412194.21
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง879294.57
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ16833550.15
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ375172.55
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย16035345.33
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ8423036.52
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ6325225.00
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง8511971.43
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง7213553.33
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง165728.07
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง4620422.55
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 143342.42
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว10386811.87
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง7615549.03
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ355662.50
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย17660029.33
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ25639464.97
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง11421054.29
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน6817838.20
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน15616892.86
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ13721164.93
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์20925781.32
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ12436034.44
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่19830664.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน23429479.59
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง13637736.07
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง375962.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง748785.06
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ568665.12
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย29588733.26
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง14829051.03
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก12224450.00
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล18734354.52
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ33139384.22
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง25443158.93
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า14525157.77
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง16321775.12
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋16823272.41
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย446369.84
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง9818852.13
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง11318760.43
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล37763159.75
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล11818065.56
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก18627467.88
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน18646939.66
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา1250.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้323449.30
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้10224741.30
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ12725350.20
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง24590527.07
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก7715649.36
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก6322328.25
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก5412742.52
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง9820248.51
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย6924927.71
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม32344971.94
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง13334938.11
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา7538019.74
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว17178521.78
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว19933559.40
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว728881.82
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์030.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ708582.35
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ517865.38
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ313296.88
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ8011967.23
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว9814766.67
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน7910773.83
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง17928662.59
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง3612129.75
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น18526569.81
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น11013680.88
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน23129378.84
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน17921085.24
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน23230775.57
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน13617577.71
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน9014860.81
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย20028171.17
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย17236147.65
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ13529146.39
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ20225280.16
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า18848139.09
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน16123070.00
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง182378.26
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง20444346.05
อำเภอฝาง  22822 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง21811.11
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย6934320.12
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว53241.54
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว10524842.34
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ33342777.99
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง13930845.13
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง3024012.50
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน7123130.74
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน13216779.04
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง151718.77
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง12915284.87
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย62462.44
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม21281.56
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ93823.68
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ0280.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง9414664.38
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม13622261.26
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่17726467.05
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย14219971.36
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย17528162.28
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง20030864.94
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่16223967.78
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก4221819.27
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก9026633.83
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน12019162.83
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน7411067.27
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง25531979.94
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง507963.29
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด11516569.70
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด10216262.96
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 263868.42
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง11918763.64
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า25134472.97
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง38044685.20
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว21230070.67
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง31849763.98
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า20934161.29
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า20329967.89
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม11516370.55
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม15020672.82
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม11816272.84
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง35755064.91
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก14019671.43
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก24730680.72
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม33441281.07
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง19220494.12
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง14519673.98
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน26946058.48
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง35150569.50
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม29231193.89
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 22027480.29
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง24079030.38
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล13233139.88
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง20442148.46
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง10534130.79
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง8628130.60
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง14151527.38
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้11335731.65
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา19734756.77
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย9937026.76
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา34387839.07
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง10935330.88
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง31050661.26
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย63090070.00
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร29940573.83
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง286314.44
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา20427773.65
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง12419463.92
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง6811559.13
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม30767845.28
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก20430367.33
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก25439364.63
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่48056085.71
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น16223868.07
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่28349457.29
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่12043827.40
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร44997546.05
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว26249253.25
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว25853448.31
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง38246582.15
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง21240452.48
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า10319852.02
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน17834451.74
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน14428949.83
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน37173150.75
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย24453745.44
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง18719794.92
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง7313554.07
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่24351946.82
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง23650047.20
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง22761936.67
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด16418290.11
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล12214981.88
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล18324973.49
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง17818795.19
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง13914695.21
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี4444100.00
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี559160.44
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี648179.01
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ13213994.96
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง283482.35
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ475782.46
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด43168363.10
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า8212764.57
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า15620177.61
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า19629067.59
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา14821568.84
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น19422984.72
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน23232671.17
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง22631471.97
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง9613173.28
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า14519972.86
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง4612636.51
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง123534.29
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น01350.00
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง1971.03
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง64413.64
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง92437.50
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน31421.43
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย12719066.84
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย5211943.70
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น43411.76
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน73520.00
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 0100.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง37555267.93
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู19927472.63
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน27030289.40
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง27550554.46
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก28446660.94
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง18127067.04
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว10126338.40
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล21558436.82
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย24336067.50
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง16124067.08
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู16718092.78
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง22081127.13
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี15543735.47
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง629068.89
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง136918.84
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห729675.00
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง20532662.88
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ45654683.52
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น35938693.01
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น20323984.94
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ29039074.36
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว9915563.87
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว101190.91
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว15819581.03
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ17329558.64
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว677293.06
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้11217763.28
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้11618463.04
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง17320186.07
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน8410084.00
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน81485.41
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา15832648.47
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง20338952.19
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา13121062.38
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ10420052.00
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง10622547.11
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์8016149.69
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว7717643.75
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา17625469.29
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ7812562.40
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน6412152.89
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ113303.33
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว11554121.26
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม6552312.43
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข25333575.52
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ12424949.80
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ19429565.76
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์6767100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด373994.87
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง426663.64
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา283971.79
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ282996.55
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04