ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ (4 กลุ่มวัย)
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก919793.81
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ558167.90
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ485488.89
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด8611872.88
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย889790.72
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา374386.05
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม323688.89
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ9310786.92
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41000
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล4567.14
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์2519213.02
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ14416189.44
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ161828.79
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1412211.48
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง6615442.86
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์333594.29
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่142360.87
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่53315.15
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง557771.43
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง15617788.14
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา10511492.11
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ9811982.35
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ667390.41
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ323494.12
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ707692.11
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ9311283.04
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย10512882.03
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย627187.32
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย596196.72
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง12716477.44
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว435282.69
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง21329472.45
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด262796.30
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ799285.87
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ414983.67
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา9913175.57
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ465092.00
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก41450382.31
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก2424100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร5510751.40
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร7711765.81
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน16116895.83
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน26329190.38
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก17719491.24
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร14515891.77
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา16922973.80
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง13414890.54
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง525889.66
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ34347472.36
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ293485.29
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย7810276.47
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ699175.82
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ9510392.23
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง9211282.14
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง17620685.44
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง111291.67
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง8718048.33
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 13318372.68
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว10215864.56
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง20224981.12
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ719773.20
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย13115882.91
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ9410787.85
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง5151100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน394097.50
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน212584.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ2828100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์212487.50
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ8787100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่525594.55
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน474897.92
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง747894.87
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง273090.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง1414100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ343694.44
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย20821795.85
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง535891.38
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก8010179.21
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล405375.47
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ11111398.23
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง11712891.41
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า9712776.38
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง617087.14
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋10312085.83
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย283873.68
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง788888.64
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง16919686.22
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล10211588.70
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล8514658.22
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก527470.27
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน435086.00
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา040.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้242596.00
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้414395.35
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ224351.16
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง16717993.30
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก586687.88
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก212777.78
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก313296.88
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง10811395.58
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย535891.38
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม34237990.24
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง32033894.67
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา798889.77
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว679471.28
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว445383.02
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว81080.00
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์090.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ222491.67
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ111384.62
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ1313100.00
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ566093.33
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว36940690.89
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน12613494.03
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง10111687.07
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง3535100.00
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น6611457.89
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น26628194.66
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน11211597.39
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน8811080.00
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน829289.13
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน728683.72
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน778195.06
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย626398.41
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย788196.30
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ25030980.91
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ727991.14
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า14118775.40
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน9411383.19
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง919793.81
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง567277.78
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย16917397.69
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว9911387.61
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว7711765.81
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ617581.33
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง16018486.96
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง10613876.81
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน12816577.58
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน11413485.07
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง19421191.94
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง748389.16
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย587775.32
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม13025850.39
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ657191.55
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ297439.19
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง252792.59
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม11012488.71
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่819783.51
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย717693.42
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย646598.46
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง627187.32
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่617284.72
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก384388.37
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก424691.30
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน374092.50
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน2020100.00
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง839686.46
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง1919100.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด353892.11
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด293290.63
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 464895.83
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง232495.83
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า535596.36
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง769084.44
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว505296.15
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง11412690.48
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า626693.94
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า6363100.00
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม2323100.00
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม283093.33
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม424593.33
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง10310895.37
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก687294.44
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก5252100.00
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม798395.18
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง3131100.00
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง575898.28
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน869491.49
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง608669.77
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม424593.33
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 495098.00
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง10111587.83
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล353989.74
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง9511582.61
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง546385.71
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง768787.36
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง8610780.37
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้11912892.97
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา689968.69
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย6410064.00
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา20023286.21
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง718484.52
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง10311490.35
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย12814389.51
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร344085.00
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง8411573.04
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา556683.33
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง4949100.00
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง394390.70
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม13515288.82
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก758093.75
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก919991.92
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่14516488.41
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น687195.77
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่8810088.00
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่13015285.53
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร19325176.89
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว889295.65
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว496872.06
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง979997.98
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง6610463.46
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า405276.92
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน588369.88
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน555698.21
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน12214285.92
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย14718479.89
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง14916192.55
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง253669.44
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่10315267.76
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง405375.47
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง8110378.64
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด415475.93
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล344182.93
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล728980.90
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง11913488.81
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง18021583.72
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี10011884.75
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี10412384.55
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี384192.68
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ738190.12
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง495196.08
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ3636100.00
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด18721288.21
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า323786.49
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า232495.83
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า4141100.00
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา687393.15
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น555993.22
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน17918795.72
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง13714693.84
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง626398.41
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า11613287.88
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง12515083.33
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง34139985.46
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น14118078.33
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง9210587.62
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง12915284.87
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง33141479.95
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน24828487.32
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย36248075.42
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย27131586.03
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น15118382.51
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน26430486.84
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 667489.19
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง556683.33
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู394684.78
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน647387.67
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง829190.11
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก9310192.08
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง505590.91
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว263183.87
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล516380.95
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย587478.38
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง757896.15
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู384486.36
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง10212184.30
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี648179.01
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง15017287.21
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง9511582.61
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห657487.84
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง26228292.91
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ13917977.65
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น16918790.37
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น717693.42
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ33234197.36
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว485784.21
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว252792.59
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว617185.92
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ283482.35
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว12013588.89
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้373897.37
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้202195.24
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง384095.00
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน38040394.29
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน15817689.77
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา445088.00
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง323884.21
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา697394.52
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ485488.89
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง444891.67
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์567376.71
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว333789.19
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา758885.23
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ748290.24
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน334082.50
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ606690.91
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว384486.36
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม9310489.42
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข666897.06
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ414395.35
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ565896.55
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์10411193.69
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด13414195.04
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง14715694.23
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา687887.18
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ12212994.57
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04