ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ (4 กลุ่มวัย)
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก415870.69
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ255149.02
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ324080.00
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด417356.16
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย599462.77
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา253083.33
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม172373.91
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ587181.69
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41000
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล4419.76
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์92403.75
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ5812048.33
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ1293.45
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล7907.78
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง5111444.74
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์163151.61
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่81172.73
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่21711.76
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง424985.71
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง6513249.24
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา488159.26
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ457361.64
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ374582.22
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ202676.92
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ344673.91
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ567277.78
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย709474.47
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย364481.82
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย374484.09
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง8513463.43
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว233271.88
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง13119068.95
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด121485.71
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ476473.44
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ233565.71
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา617878.21
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ273577.14
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก24634072.35
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก141782.35
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร266540.00
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร647387.67
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน6810465.38
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน14719575.38
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก10312483.06
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร599959.60
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา12416575.15
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง859886.73
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง212584.00
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ19233357.66
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ42218.18
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย416860.29
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ406363.49
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ607382.19
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง537372.60
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง10913680.15
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง5862.50
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง3012623.81
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 6213147.33
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว5711250.89
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง11715376.47
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ155726.32
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย6010358.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ506576.92
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง223464.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน222491.67
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน61346.15
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ141973.68
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์91752.94
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ526086.67
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่314273.81
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน303585.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง305158.82
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง182281.82
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง71258.33
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ182090.00
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย12114881.76
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง293778.38
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก547472.97
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล334082.50
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ677391.78
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง709276.09
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า557375.34
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง344772.34
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋568367.47
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย132161.90
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง405671.43
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง8612071.67
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล367250.00
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล548960.67
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก334475.00
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน93625.00
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา030.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้151788.24
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้172373.91
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ131586.67
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง11112787.40
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก404883.33
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก71546.67
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก222684.62
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง657586.67
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย334180.49
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม19523881.93
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง16122471.88
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา405868.97
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว1621.61
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว233467.65
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว7887.50
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์030.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ101283.33
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ5683.33
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ7977.78
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ344280.95
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว21727578.91
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน658081.25
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง627780.52
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง182572.00
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น567772.73
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น14519175.92
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน588171.60
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน577477.03
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน475782.46
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน364580.00
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน254555.56
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย354283.33
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย495392.45
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ16219583.08
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ455188.24
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า8012663.49
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน476869.12
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง526283.87
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง407057.14
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย8412567.20
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว647783.12
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว548563.53
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ394488.64
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง12014483.33
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง509154.95
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน4412934.11
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน708483.33
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง12014284.51
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง505492.59
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย305752.63
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม8117945.25
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ264163.41
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ295156.86
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง202290.91
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม688480.95
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่355464.81
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย414689.13
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย485292.31
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง354676.09
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่404785.11
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก172470.83
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก243177.42
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน222684.62
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน151788.24
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง535989.83
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง131586.67
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด202580.00
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด182185.71
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 303390.91
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง151978.95
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า323982.05
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง495589.09
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว253473.53
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง667588.00
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า384584.44
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า374975.51
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม1616100.00
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม161984.21
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม324178.05
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง527470.27
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก374877.08
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก273381.82
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม425379.25
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง151788.24
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง384192.68
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน607580.00
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง405868.97
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม273090.00
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 272896.43
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง607678.95
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล243275.00
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง328338.55
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง313783.78
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง545893.10
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง486573.85
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้738783.91
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา356157.38
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย466966.67
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา10814773.47
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง505689.29
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง546879.41
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย799285.87
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร172568.00
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง507864.10
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา204841.67
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง243080.00
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง252889.29
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม8210578.10
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก334967.35
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก546484.38
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่9611583.48
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น434595.56
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่434791.49
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่7611466.67
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร14217382.08
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว536384.13
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว334180.49
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง536482.81
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง516776.12
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า333691.67
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน527569.33
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน334082.50
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน749280.43
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย8412965.12
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง9411283.93
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง122352.17
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่649071.11
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง193455.88
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง506083.33
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด193455.88
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล232688.46
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล455778.95
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง809386.02
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง13215088.00
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี738585.88
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี578170.37
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี192673.08
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ435578.18
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง313783.78
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ232882.14
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด11013879.71
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า232592.00
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า131586.67
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า151788.24
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา384584.44
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น354087.50
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน11313384.96
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง8010080.00
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง404686.96
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า678876.14
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง779680.21
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง19323881.09
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น7411663.79
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง467164.79
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง779779.38
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง15426558.11
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน9917656.25
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย20630068.67
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย15520177.11
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น8511375.22
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน11119457.22
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 435086.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง334278.57
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู283287.50
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน384879.17
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง355464.81
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก467164.79
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง333984.62
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว152075.00
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล274560.00
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย315062.00
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง556091.67
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู232882.14
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง588965.17
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี295453.70
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง10012182.64
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง478356.63
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห375666.07
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง10517958.66
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ10212382.93
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น9813970.50
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น355366.04
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ20423188.31
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว253669.44
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว112055.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว394881.25
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ192576.00
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว819783.51
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้232882.14
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้101376.92
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง252792.59
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน19725377.87
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน8710880.56
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา313491.18
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง182864.29
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา344772.34
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ253180.65
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง243275.00
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์324965.31
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว101758.82
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา416365.08
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ405474.07
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน212777.78
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ284266.67
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว233076.67
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม587577.33
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข324472.73
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ192095.00
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ333886.84
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์607184.51
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด839785.57
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง9511185.59
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา374877.08
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ589461.70
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41