ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก3,6165,11770.67
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด3,9263,926100.00
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย2,2992,299100.00
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา1541,9897.74
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม8985,41816.57
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ2,9292,929100.00
อำเภอเมือง  12279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่3,32616,64419.98
อำเภอเมือง  12280 โรงพยาบาลสวนปรุง054,1520.00
อำเภอเมือง  12281 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่3552,9580.07
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ1,2012,68844.68
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์01300.00
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง3562,41414.75
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง2,5825,90243.75
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา1742,5806.74
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ4,0456,11866.12
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ3,1234,20174.34
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ1,1502,41347.66
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ1,7692,74664.42
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ6345,69411.13
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย1,7796,94425.62
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย1,1202,20150.89
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย1,3571,83074.15
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง6,498215,6203.01
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว2,0782,77174.99
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง1,4983,18147.09
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด3361,46222.98
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ1,3173,66135.97
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ1,4452,56956.25
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ5531,94528.43
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก8,7589,16095.61
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก5721,80631.67
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร1,4833,68940.20
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร2,8974,87859.39
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน2,5873,55472.79
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน2,9144,83360.29
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก3,8795,81666.70
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร9115,49116.59
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา7,58377,2739.81
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง7314,55416.05
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง1,6504,42437.30
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ5,6667,29977.63
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ2,4585,03648.81
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย4,7946,36075.38
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ2,7053,87669.79
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ1,6613,43148.41
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง1,6053,43046.79
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง1,1313,11736.28
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง1,7661,91292.36
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง6,5697,23890.76
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 3783,19811.82
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว4,93988,7815.56
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง2,4194,13558.50
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ6772,28929.58
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย2,2168,00127.70
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ1,3673,13043.67
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง7342,10834.82
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน7662,17135.28
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน1,1672,52246.27
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ9312,24641.45
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์1281,6297.86
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ2,6786,62140.45
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่1,5844,70133.69
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน1,0524,20625.01
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง5124,37111.71
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง9682,74635.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง2931,15625.35
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ7052,92324.12
อำเภอดอยสะเก็ด  11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด4,73696,6984.90
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1,3573,82735.46
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง5442,77719.59
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก2,4994,25058.80
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล1,4472,94749.10
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ9444,78019.75
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง3,1736,91145.91
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า1,0534,80821.90
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง1,8203,33554.57
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋7166,46211.08
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย5671,82331.10
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง6832,87223.78
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง2,8072,88897.20
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล1,4897,21620.63
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล1411,21511.60
อำเภอแม่แตง  11123 โรงพยาบาลแม่แตง2,60985,9943.03
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก6842,89623.62
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน1,6133,80942.35
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา7740119.20
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้28160946.14
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้8131,70347.74
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ1,3814,24832.51
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง2,1674,95143.77
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก8122,71729.89
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก1,0082,15946.69
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก2,0742,074100.00
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง1,6764,96133.78
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย1,2793,03942.09
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม3,7097,83547.34
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง2195,2554.17
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา1,1203,48432.15
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว1,5723,67342.80
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว4481,19437.52
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์91,500467,48719.57
อำเภอแม่ริม  13775 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์1,76729,0056.09
อำเภอแม่ริม  13785 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่913,3360.07
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ5663,02818.69
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ3401,83618.52
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ19283622.97
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ7443,90219.07
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว3,1088,97634.63
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน1,0516,90315.23
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง5,01034,18414.66
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง4025,3367.53
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น3,0499,26432.91
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น3,13013,29523.54
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน2,7558,47132.52
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน5,22511,18946.70
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน3,26612,85025.42
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน7808,5709.10
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน2,8809,92229.03
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย4,55110,52543.24
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย1,9689,51220.69
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ6,64612,76352.07
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ6,08511,67552.12
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า3,01817,50617.24
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน8056,73711.95
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง3288,4923.86
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง6,864188,4123.64
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย3,6984,72878.21
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว9445,22918.05
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว1,9225,69033.78
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ2,3129,19425.15
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง8,6398,639100.00
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง1,6564,50236.78
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน4436,6386.67
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน1,8044,65438.76
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง4,9617,68964.52
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง1,3854,86228.49
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย5,99473,1338.20
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม3348,1174.11
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ1761,09716.04
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ319319100.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง1,3251,60582.55
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม2613,4147.64
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่2,5967,62834.03
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย1,8343,59251.06
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย4,0164,016100.00
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง2,5914,03564.21
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่3,9823,982100.00
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก2,5906,13542.22
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก3,1493,149100.00
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน1,1293,84329.38
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน1,8231,823100.00
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง1954,7894.07
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง2,9772,977100.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด4,2395,55776.28
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด1,2224,12229.65
อำเภอพร้าว  11127 โรงพยาบาลพร้าว5,55090,0386.16
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 1,4991,499100.00
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง170170100.00
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า5,7555,755100.00
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง6,5766,576100.00
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว3,8114,30288.59
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง3,7725,22072.26
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า3,6144,26084.84
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า2,7152,715100.00
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม3,5103,510100.00
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม2,7504,46061.66
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม2,3363,49466.86
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง3,7705,07574.29
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก1,8512,54472.76
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก2,6466,67439.65
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม4,8554,855100.00
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง4453,30913.45
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง4,6545,64082.52
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน4,8697,12468.35
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง10,698183,6495.83
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม2,4184,12458.63
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 3,6484,93973.86
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง5,3375,57495.75
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล4333,76711.49
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง1,2452,95642.12
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง1,9142,42678.90
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง2,1952,91475.33
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1505,0522.97
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้2,1464,19251.19
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา2,0824,48846.39
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1143,0653.72
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา3,1079,39333.08
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง1,7244,62637.27
อำเภอสันกำแพง  11129 โรงพยาบาลสันกำแพง4,62263,6487.26
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง2,6798,74230.65
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย5,0898,45260.21
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร1,6924,13640.91
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา1,1912,95740.28
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง1,4832,62756.45
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง9342,83033.00
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม4,2487,55456.24
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก1,4737,08820.78
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก3,08010,30529.89
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่3,0869,43132.72
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น2,1534,74645.36
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่3,7733,773100.00
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่2,4335,81541.84
อำเภอสันทราย  11130 โรงพยาบาลสันทราย7,004160,1434.37
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร1,2237,64416.00
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว2,2075,86537.63
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว1,5234,23535.96
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง3,0856,04551.03
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง3,0266,43747.01
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า1,8192,00090.95
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน7862,12936.92
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน2,1514,20451.17
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน2,1524,91543.78
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย6,3037,40785.10
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง2202,7887.89
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง8372,83029.58
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่9493,34528.37
อำเภอหางดง  11131 โรงพยาบาลหางดง4,40989,1354.95
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง2,9693,35988.39
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1342,3105.80
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด4,1264,38894.03
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล3912,61514.95
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล5,3977,20274.94
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง10,24213,31776.91
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง1,0268,59611.94
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี1,7752,68566.11
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี2,8434,50863.07
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี3,5284,22783.46
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ1,0705,86518.24
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง2,4083,44469.92
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ4924,37811.24
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด13,29268,48319.41
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า3141,51120.78
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า5422,83019.15
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า2,2693,50964.66
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา8072,43233.18
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น5,6267,09579.30
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน6,5899,38570.21
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง3,4196,88449.67
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง3,0894,09775.40
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า1,79632,1605.58
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง2,3464,23155.45
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง4,5414,75095.60
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น86510,1798.50
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง8061,99540.40
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง1,2573,37037.30
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง4665,1848.99
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน4394,35210.09
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย5,97971,8258.32
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย4,4504,450100.00
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น2,1125,60037.71
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน5,7135,713100.00
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 4993,16415.77
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง5,28310,73949.19
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู6933,62319.13
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน7654,32417.69
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง3,1715,20860.89
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก4,0665,19678.25
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง8905,17317.20
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว2,3062,86280.57
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล9285,69316.30
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย2,9514,94759.65
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง2,5132,91386.27
อำเภอสารภี  11135 โรงพยาบาลสารภี7,52580,0239.40
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู2,0862,71176.95
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,1386,93930.81
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี571,1594.92
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง3,5396,57353.84
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง1,5483,87639.94
อำเภอเวียงแหง  11136 โรงพยาบาลเวียงแหง3,16737,1078.53
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห1,8852,75568.42
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง08110.00
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ9,4979,497100.00
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น6,3896,389100.00
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น2,7982,798100.00
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ8,6879,86288.09
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว1,5981,76990.33
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว2,5142,57797.56
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว2,8613,26187.73
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ4,78366,5807.18
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว2,9768,07636.85
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้4,5054,505100.00
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้1,4733,02348.73
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง7,3277,327100.00
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน1,7357,37423.53
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน6,2526,252100.00
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา4,8234,823100.00
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง1,77143,3134.09
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา3,5663,566100.00
อำเภอแม่วาง  99753 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านกาด431,6522.60
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ2,1783,31065.80
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง2,5002,80089.29
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์2,2874,06856.22
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว7551,60647.01
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา4,6117,89658.40
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ1,0624,67522.72
อำเภอแม่ออน  11139 โรงพยาบาลแม่ออน4,54541,99410.82
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน3182,78211.43
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ1,3923,77436.88
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว1105,9881.84
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม4,8627,65463.52
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข1,5494,62133.52
อำเภอดอยหล่อ  11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ1,63633,4024.90
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ1,6793,34650.18
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ8474,01721.09
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์1,0502,60840.26
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด1,2505,07724.62
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง1,6475,52629.80
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา2,49326,1939.52
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ4001,71523.32
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04