อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก1,0642,03152.39
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ1762,9395.99
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ822,4703.32
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด7651,02574.63
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย9392,14443.80
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา6361,31748.29
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม6651,50444.22
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ4871,35136.05
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 412474.26
อำเภอเมือง  11508 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เชียงใหม่000
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล273348.08
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์1061,7166.18
อำเภอเมือง  12279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่000
อำเภอเมือง  12280 โรงพยาบาลสวนปรุง000
อำเภอเมือง  12281 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่000
อำเภอเมือง  13780 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่000
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ1521,25312.13
อำเภอเมือง  14465 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่000
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ1731,8789.21
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1131,7186.58
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง1,1761,60073.50
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์643,0592.09
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่000
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่1072,3664.52
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง27751254.10
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง57092461.69
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา31791934.49
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ47993551.23
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ29367143.67
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ24839163.43
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ23439659.09
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ34552965.22
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย58179173.45
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย30954856.39
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย21226380.61
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง1,2592,51450.08
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว26636872.28
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง56786965.25
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด8711079.09
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ30646465.95
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ23635666.29
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา2441,01624.02
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ25325798.44
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก1,2751,48186.09
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก15118482.07
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร38467357.06
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร52475569.40
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน35157660.94
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน6861,22955.82
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก5181,11346.54
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร34255361.84
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา1,5981,90583.88
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง72176294.62
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง70571099.30
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ5971,49140.04
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ12627545.82
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย33662853.50
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ23442654.93
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ51957390.58
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง19745343.49
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง31658354.20
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง6114143.26
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง46180956.98
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 12836934.69
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว7842,00539.10
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง34382641.53
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ25630583.93
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย4751,90924.88
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ8681,11078.20
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง13061121.28
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน173524.83
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน83002.67
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ23652544.95
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์44457077.89
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ301,0802.78
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่346345.36
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน19463030.79
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง311,0602.92
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง9425037.60
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง10827040.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ13923658.90
อำเภอดอยสะเก็ด  11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด000
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1,3392,02866.03
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง12955823.12
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก26555148.09
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล43360571.57
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ9661,35171.50
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง3791,05335.99
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า36878646.82
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง17648536.29
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋38081446.68
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย9120544.39
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง20158234.54
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง16878121.51
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล2811,20823.26
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล245184.63
อำเภอแม่แตง  11123 โรงพยาบาลแม่แตง000
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก14271519.86
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน19877625.52
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา1250.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้46490851.10
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้55270178.74
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ11091012.09
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง4712,81916.71
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก41045590.11
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก50876666.32
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก9435026.86
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง36577547.10
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย52377967.14
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม1,5711,87183.97
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง2941,65117.81
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา1,2431,60877.30
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว3,1173,21696.92
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว8561,11376.91
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว15929853.36
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์030.00
อำเภอแม่ริม  13775 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์000
อำเภอแม่ริม  13785 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่000
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ25630982.85
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ12317072.35
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ11313086.92
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ31540378.16
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว6501,57141.37
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน59571882.87
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง69595173.08
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง18947939.46
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น22471731.24
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น15574020.95
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน39774653.22
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน617548.09
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน26479433.25
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน34859158.88
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน31347565.89
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย28664044.69
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย20589622.88
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ7051,06066.51
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ31066946.34
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า5281,45836.21
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน25368536.93
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง2414516.55
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง18688920.92
อำเภอฝาง  22822 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง21181.69
อำเภอฝาง  99905 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลฝาง000
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย43491847.28
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว15071321.04
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว33861854.69
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ25593927.16
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง34488239.00
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง26691129.20
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน12454322.84
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน18651136.40
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง16465325.11
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง21238754.78
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย28464444.10
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม28375037.73
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ7720337.93
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ4622620.35
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง25926498.11
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม32655059.27
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่37861461.56
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย34753764.62
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย29846364.36
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง38358165.92
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่36545879.69
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก23145550.77
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก21451541.55
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน27943863.70
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน12417770.06
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง43481553.25
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง17722180.09
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด24936967.48
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด31736985.91
อำเภอพร้าว  11127 โรงพยาบาลพร้าว000
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 14417383.24
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง10936230.11
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า44054580.73
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง70489278.92
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว23149946.29
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง4451,12739.49
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า37472051.94
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า26256446.45
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม20331165.27
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม14332244.41
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม28132985.41
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง4501,28535.02
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก23062137.04
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก50462680.51
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม26383231.61
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง29041070.73
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง21643150.12
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน26497627.05
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง5321,10348.23
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม21655638.85
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 21357537.04
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1,6032,27970.34
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล22075629.10
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง2671,05925.21
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง31574542.28
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง43377755.73
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง2311,45015.93
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้4881,00548.56
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา4481,03543.29
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1531,20412.71
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา1,4372,82550.87
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง971,0199.52
อำเภอสันกำแพง  11129 โรงพยาบาลสันกำแพง000
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง6121,54439.64
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย2,0023,83452.22
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร6311,56840.24
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1,2591,86367.58
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา4591,08042.50
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง43071460.22
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง21639654.55
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม2,5923,20680.85
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก30572442.13
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก4501,06642.21
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่6921,67241.39
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น29371740.86
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่8791,62454.13
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่6421,49942.83
อำเภอสันทราย  11130 โรงพยาบาลสันทราย000
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร9332,75633.85
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว4911,05646.50
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว2881,06627.02
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง1741,01717.11
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง4621,12641.03
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า28361246.24
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน2621,09423.95
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน29664745.75
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน1,0153,30630.70
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย4771,53231.14
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง16570923.27
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง10936130.19
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่4991,24240.18
อำเภอหางดง  11131 โรงพยาบาลหางดง000
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง36976648.17
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1,4321,72083.26
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด29147661.13
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล18341943.68
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล27057846.71
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง74586286.43
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง6931,38949.89
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี30834290.06
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี33463852.35
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี23050745.36
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ47164373.25
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง27235576.62
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ21230569.51
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1,1071,81361.06
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า18025869.77
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า23228980.28
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า37547079.79
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา34147571.79
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น24434371.14
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน7161,06567.23
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง73385685.63
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง33439185.42
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า28455651.08
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง32467048.36
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง19573626.49
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น16072722.01
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง16044436.04
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง29950659.09
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง27787131.80
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน16981820.66
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย1031,7066.04
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย7571,24460.85
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น13044928.95
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน23176230.31
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 6027222.06
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง4881,82126.80
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู93997596.31
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน95199995.20
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง3251,09029.82
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก1,1031,23689.24
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง19764730.45
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว51591956.04
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล9731,98648.99
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย23597424.13
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง79195482.91
อำเภอสารภี  11135 โรงพยาบาลสารภี000
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู19253635.82
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,8372,95895.91
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี1,2301,34391.59
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง214894.29
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง37845084.00
อำเภอเวียงแหง  11136 โรงพยาบาลเวียงแหง000
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห33033997.35
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง2701,03526.09
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ6251,32647.13
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น49495451.78
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น9266313.88
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ3671,24929.38
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว11645525.49
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว286145.90
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว15749331.85
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ25758244.16
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว26733579.70
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้37344983.07
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้24031376.68
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง23143053.72
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน1,0101,50167.29
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน53887161.77
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา28870041.14
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง50790356.15
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา28259847.16
อำเภอแม่วาง  99753 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านกาด000
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ32248466.53
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง6256211.03
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์20947743.82
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว13138534.03
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา22382726.96
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ314916.31
อำเภอแม่ออน  11139 โรงพยาบาลแม่ออน000
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน9931231.73
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ31071443.42
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว29778038.08
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม73391080.55
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข38063559.84
อำเภอดอยหล่อ  11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ000
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ27441366.34
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ32765549.92
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์34344077.95
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด37645582.64
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง33962953.90
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา20037653.19
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ13423656.78
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04