อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก9842,07547.42
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ1733,5224.91
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ692,4642.80
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด7721,03074.95
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย9462,14644.08
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา6231,31947.23
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม5181,51034.30
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ4891,35736.04
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 411482.08
อำเภอเมือง  11508 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เชียงใหม่000
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล213376.23
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์781,8924.12
อำเภอเมือง  12279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่000
อำเภอเมือง  12280 โรงพยาบาลสวนปรุง000
อำเภอเมือง  12281 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่000
อำเภอเมือง  13780 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่000
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ1511,26111.97
อำเภอเมือง  14465 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่000
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ1621,8908.57
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล1001,7175.82
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง1,1811,63672.19
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์603,0491.97
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่000
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่1082,3774.54
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง28051654.26
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง57092461.69
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา31891934.60
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ47993451.28
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ28667142.62
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ24439162.40
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ23340257.96
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ34553564.49
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย57579372.51
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย30854256.83
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย21526979.93
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง1,2812,72746.97
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว26838070.53
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง56184266.63
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด8711178.38
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ30646366.09
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ23635366.86
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา2441,02223.87
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ25325798.44
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก1,2741,48285.96
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก14018675.27
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร38467357.06
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร30975540.93
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน35257860.90
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน6611,23153.70
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก5201,12046.43
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร34155461.55
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา1,0211,91253.40
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง67076088.16
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง66871493.56
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ5971,48440.23
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ12025646.88
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย33362553.28
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ23542755.04
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ47857183.71
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง19445442.73
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง30257452.61
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง6113943.88
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง46581856.85
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 12336733.51
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว7782,01738.57
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง29176038.29
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ25830285.43
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย4691,90924.57
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ2301,09121.08
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง12761120.79
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน153444.36
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน72992.34
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ23552444.85
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์44556978.21
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ251,0782.32
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่336375.18
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน19162930.37
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง261,0572.46
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง92433.70
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง6827025.19
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ14023858.82
อำเภอดอยสะเก็ด  11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด000
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย1,3382,02166.20
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง13257423.00
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก26554748.45
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล43760971.76
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ8691,34364.71
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง3841,09435.10
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า36479245.96
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง16847735.22
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋37981346.62
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย9521344.60
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง19853437.08
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง16676821.61
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล2771,18723.34
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล225184.25
อำเภอแม่แตง  11123 โรงพยาบาลแม่แตง000
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก14371919.89
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน19577425.19
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา1250.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้47392651.08
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้597168.24
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ757569.92
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง3161,84617.12
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก37140192.52
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก50471970.10
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก8834725.36
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง38082945.84
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย52577867.48
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม1,5961,89584.22
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง3011,67517.97
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา1,2601,56180.72
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว3,0103,05198.66
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว8741,12577.69
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว16129953.85
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์030.00
อำเภอแม่ริม  13775 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์000
อำเภอแม่ริม  13785 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่000
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ25731082.90
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ12216972.19
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ11513187.79
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ31240277.61
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว6451,56941.11
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน59571882.87
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง69395472.64
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง19142544.94
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น22170231.48
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น15474120.78
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน39774253.50
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน617588.05
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน26379333.17
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน35153765.36
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน30945767.61
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย22763835.58
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย20589123.01
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ7081,02669.01
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ27666841.32
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า5221,45335.93
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน24966737.33
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง2414516.55
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง2851,22923.19
อำเภอฝาง  22822 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง11110.90
อำเภอฝาง  99905 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลฝาง000
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย42991746.78
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว14971320.90
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว33761954.44
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ25694027.23
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง29588733.26
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง23491025.71
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน8457714.56
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน16051631.01
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง16565025.38
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง20240749.63
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย28064443.48
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม26375334.93
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ7620636.89
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ4222618.58
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง26026398.86
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม32656058.21
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่37761361.50
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย34653764.43
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย29846164.64
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง38358066.03
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่36545979.52
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก23145850.44
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก21351541.36
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน28244263.80
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน12517870.22
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง43081053.09
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง17722180.09
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด24636068.33
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด31837185.71
อำเภอพร้าว  11127 โรงพยาบาลพร้าว000
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 14417383.24
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง10736329.48
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า43953781.75
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง70289278.70
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว22749545.86
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง4401,12739.04
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า37472351.73
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า26256146.70
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม20331065.48
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม14432344.58
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม27531886.48
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง4471,27135.17
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก23162536.96
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก50662680.83
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม25875734.08
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง29541870.57
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง21844149.43
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน26098126.50
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง5321,11047.93
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม21455538.56
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 20956337.12
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง1202,2795.27
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล21775528.74
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง451,0504.29
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง31374741.90
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง43371760.39
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง2271,45715.58
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้4831,00348.16
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา2421,02823.54
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1461,20712.10
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา1,4182,79550.73
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง871,0118.61
อำเภอสันกำแพง  11129 โรงพยาบาลสันกำแพง000
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง6101,55239.30
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย1,9803,81851.86
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร6401,58040.51
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1,2511,86467.11
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา3751,09134.37
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง39671555.38
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง21639654.55
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม2,5973,20581.03
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก30170242.88
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก3531,06833.05
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่6881,66741.27
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น28569940.77
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่8931,57356.77
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่6391,50842.37
อำเภอสันทราย  11130 โรงพยาบาลสันทราย000
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร1,0042,90134.61
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว4851,04646.37
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว2891,06427.16
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง1691,01316.68
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง4581,12640.67
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า27556448.76
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน2611,09823.77
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน29764745.90
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน1,0083,30830.47
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย4791,53331.25
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง16771123.49
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง10836129.92
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่4941,22740.26
อำเภอหางดง  11131 โรงพยาบาลหางดง000
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง36576747.59
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1,4361,71983.54
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด29048959.30
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล18541944.15
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล27057946.63
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง48386955.58
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง6661,39047.91
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี19434256.73
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี28264343.86
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี20850940.86
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ47164573.02
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง27135476.55
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ21230669.28
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1,1091,81661.07
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า17621482.24
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า23128581.05
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า37547179.62
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา34147871.34
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น24534072.06
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน7181,06567.42
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง73184586.51
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง33438786.30
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า27455749.19
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง32567348.29
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง19674026.49
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น15870522.41
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง16044136.28
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง30350959.53
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง27786931.88
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน17081720.81
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย1021,7135.95
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย7581,24660.83
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น13045728.45
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน21873929.50
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 6027421.90
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง4881,82226.78
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู94097296.71
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน9571,00595.22
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง3201,09129.33
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก1,0591,24684.99
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง19363330.49
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว51792256.07
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล9711,99248.74
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย23497024.12
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง73995477.46
อำเภอสารภี  11135 โรงพยาบาลสารภี000
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู18851936.22
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,8662,98596.01
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี1,2431,35791.60
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง184893.68
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง37544684.08
อำเภอเวียงแหง  11136 โรงพยาบาลเวียงแหง000
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห31833694.64
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง2671,03925.70
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ6291,33047.29
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น48696250.52
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น8966113.46
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ3661,24729.35
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว11545725.16
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว286145.90
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว15649331.64
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ26058244.67
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว26733479.94
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้37245082.67
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้23931276.60
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง23042753.86
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน1,0121,50967.06
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน53686262.18
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา29170341.39
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง50590455.86
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา28160046.83
อำเภอแม่วาง  99753 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านกาด000
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ32048066.67
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง5956210.50
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์20847044.26
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว13238634.20
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา22382627.00
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ274925.49
อำเภอแม่ออน  11139 โรงพยาบาลแม่ออน000
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน10131132.48
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ29854454.78
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว29977638.53
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม73090780.49
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข37963060.16
อำเภอดอยหล่อ  11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ000
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ26540765.11
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ29364545.43
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์28043764.07
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด37545083.33
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง33762653.83
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา19837752.52
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ13423457.26
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41