ข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 1
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก17818695.70
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ3415422.08
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ6310957.80
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด17718695.16
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย161161100.00
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา489848.98
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม464895.83
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ14416388.34
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 4133100.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล637682.89
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์3924915.66
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ23423798.73
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ11359219.09
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล11734933.52
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง11024045.83
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์205635.71
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่273479.41
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่135523.64
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง12913496.27
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง23924896.37
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา16917894.94
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ18118995.77
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ8711476.32
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ586293.55
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ10010595.24
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ19419997.49
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย19219896.97
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย10410896.30
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย10410698.11
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง29530895.78
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว818298.78
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง41245191.35
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด3232100.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ16016298.77
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ748092.50
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา4918426.63
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ747796.10
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก21078226.85
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก434497.73
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร181949.28
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร18218797.33
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน24124897.18
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน21546945.84
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก24627689.13
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร6228122.06
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา37238496.88
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง7724731.17
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง799880.61
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ76778897.34
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ379339.78
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย14115094.00
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ14014298.59
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ14615395.42
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง12717472.99
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง29431493.63
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง222491.67
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง27231287.18
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 252609.62
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว18030159.80
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง16437343.97
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ6714845.27
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย26027395.24
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ16917397.69
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง848598.82
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน525889.66
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน474897.92
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ424887.50
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์164337.21
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ14714899.32
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่979997.98
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน848796.55
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง13213697.06
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง474995.92
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง2828100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ515691.07
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง9810494.23
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก12713991.37
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล838894.32
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ15118979.89
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง12622456.25
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า14717982.12
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง10111587.83
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋15619480.41
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย436863.24
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง13013794.89
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง27128694.76
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล19520595.12
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล6518335.52
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก4012332.52
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน728881.82
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้5050100.00
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้567178.87
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ416563.08
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง24729284.59
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก9210290.20
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก525496.30
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก434791.49
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง16717993.30
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย7710176.24
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม53656794.53
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง53557992.40
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา14515295.39
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว6618036.67
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว639566.32
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว52222.73
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์0400.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ394097.50
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ202290.91
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ2121100.00
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ849093.33
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว61865993.78
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน9319946.73
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง21622297.30
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง546484.38
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น15317985.47
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น40241497.10
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน15916397.55
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน18619097.89
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน14115590.97
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน11513386.47
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน10811792.31
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย768688.37
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย14314499.31
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ23548248.76
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ11812495.16
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า27229592.20
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน15517688.07
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง16416997.04
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง13214392.31
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย12625549.41
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว13216281.48
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว178178100.00
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ14014497.22
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง26527098.15
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง11423249.14
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน15724364.61
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน13222458.93
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง31232296.89
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง11912595.20
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย10811891.53
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม14139136.06
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ6410759.81
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ2114114.89
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง464895.83
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม18919298.44
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่7916448.17
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย12612997.67
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย9595100.00
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง10410599.05
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่10510897.22
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก768193.83
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก7474100.00
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน667094.29
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน333497.06
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง14715296.71
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง2727100.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด727398.63
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด606395.24
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 676898.53
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง434497.73
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า939597.89
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง14214597.93
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว788492.86
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง17717998.88
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า9910891.67
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า308634.88
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม404588.89
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม474995.92
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม7676100.00
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง6015837.97
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก10410698.11
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก9595100.00
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม10712386.99
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง576095.00
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง757896.15
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน14115690.38
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3115819.62
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม628969.66
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 929695.83
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง18519395.85
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล506478.13
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง18020289.11
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง10211291.07
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง12714090.71
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง15717191.81
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้20220698.06
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา16617992.74
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย14416288.89
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา24734072.65
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง16316897.02
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง15217487.36
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย29530995.47
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร238427.38
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง13320166.17
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา11812197.52
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง858995.51
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง677293.06
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม7027325.64
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก9312375.61
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก15516494.51
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่28328898.26
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น10711791.45
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่10215267.11
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่24825497.64
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร40042494.34
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว13714495.14
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว9910297.06
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง11614082.86
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง18018398.36
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า779085.56
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน14815098.67
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน959797.94
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน19322685.40
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย30031894.34
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง27127698.19
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง616495.31
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่18822683.19
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง10711196.40
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง12918470.11
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด838498.81
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล717397.26
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล6211752.99
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง23324395.88
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง36536799.46
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี17818695.70
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี17418494.57
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี516776.12
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ12413393.23
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง788097.50
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ525398.11
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด36637098.92
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า505984.75
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า434595.56
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า717594.67
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา126126100.00
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น878997.75
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน27127598.55
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง22222797.80
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง10510996.33
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า18619694.90
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง22523197.40
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง54955698.74
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น10029733.67
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง15115994.97
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง9223139.83
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง55065484.10
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน39641395.88
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย72873998.51
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย46247796.86
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น26332281.68
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน40442894.39
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 11312193.39
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง11012588.00
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู889889.80
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน12113788.32
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง13513997.12
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก15216691.57
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง889493.62
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว636498.44
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล8810782.24
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย10811494.74
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง9910990.83
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู697295.83
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง4821122.75
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี8414757.14
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง23727685.87
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง12015676.92
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห10310895.37
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง38043287.96
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ17332653.07
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น27728597.19
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น5111643.97
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ52953698.69
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว498458.33
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว5151100.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว10911693.97
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ656797.01
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว16419484.54
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้606296.77
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้343694.44
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง616298.39
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน61763497.32
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน28429496.60
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา818595.29
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง575898.28
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา6511855.08
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ899890.82
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง879195.60
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์3411529.57
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว415377.36
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา13514394.41
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ11611799.15
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน616988.41
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ829784.54
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว707692.11
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม15515997.48
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข10410599.05
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ606198.36
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ9710196.04
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์14215293.42
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด20420798.55
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง23324395.88
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา10312483.06
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ18118299.45
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04