ข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 2
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก167167100.00
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ2815018.67
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ107107100.00
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด18318598.92
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย144144100.00
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา9393100.00
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม5050100.00
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ162162100.00
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41030.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล297538.67
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์5524022.92
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ227227100.00
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ10854919.67
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล14131644.62
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง13423756.54
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์255644.64
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่63318.18
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่155626.79
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง12413194.66
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง24725098.80
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา17117995.53
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ18119194.76
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ10911297.32
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ555796.49
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ101101100.00
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ18718998.94
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย19420196.52
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย10610799.07
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย101101100.00
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง28629098.62
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว8080100.00
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง43144197.73
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด3030100.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ159159100.00
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ7777100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา17718496.20
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ7575100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก761761100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก404197.56
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร17718496.20
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร184184100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน250250100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน46746899.79
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก270270100.00
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร278278100.00
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา34838490.63
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง236236100.00
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง7910079.00
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ77478099.23
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ358839.77
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย14514699.32
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ141141100.00
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ14615097.33
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง17217498.85
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง31031897.48
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง2525100.00
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง29930897.08
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 182636.84
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว23329080.34
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง33937789.92
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ14414698.63
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย261261100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ162162100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง8484100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน5555100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน4444100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ4444100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์424495.45
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ9314066.43
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่969798.97
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน8282100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง13914198.58
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง454697.83
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง262796.30
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ5858100.00
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง102102100.00
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก13814396.50
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล838498.81
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ17318394.54
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง212212100.00
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า16818093.33
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง10111488.60
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋18719098.42
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย646795.52
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง136136100.00
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง28429297.26
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล198198100.00
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล18418798.40
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก12112398.37
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน798197.53
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้4747100.00
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้697098.57
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ446369.84
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง24629184.54
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก9410193.07
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก385273.08
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก4444100.00
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง17418295.60
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย939993.94
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม54855898.21
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง53756295.55
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา145145100.00
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว5117229.65
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว778887.50
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว2020100.00
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์263574.29
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ3838100.00
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ222395.65
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ222491.67
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ9292100.00
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว641641100.00
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน19319897.47
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง21121896.79
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง596295.16
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น16218388.52
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น413413100.00
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน162162100.00
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน188188100.00
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน14915298.03
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน11513088.46
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน11612195.87
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย868798.85
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย144144100.00
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ45247495.36
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ12112795.28
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า290290100.00
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน15017486.21
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง162162100.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง12613494.03
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย25325698.83
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว15916099.38
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว175175100.00
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ136136100.00
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง269269100.00
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง239239100.00
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน24324499.59
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน219219100.00
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง31631799.68
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง12012893.75
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย11311598.26
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม388388100.00
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ6110458.65
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ3813627.94
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง4545100.00
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม19019199.48
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่159159100.00
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย12212498.39
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย9393100.00
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง106106100.00
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่100100100.00
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก808198.77
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก7474100.00
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน676898.53
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน3333100.00
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง15516096.88
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง2828100.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด7272100.00
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด5656100.00
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 7474100.00
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง4343100.00
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า9595100.00
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง140140100.00
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว8181100.00
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง18018199.45
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า10610799.07
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า818397.59
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม4343100.00
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม4848100.00
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม7777100.00
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง15615898.73
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก10710899.07
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก9595100.00
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม11511996.64
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง565798.25
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง8080100.00
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน15916198.76
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง151151100.00
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม7979100.00
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 9595100.00
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง18818999.47
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล396361.90
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง18919497.42
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง104104100.00
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง12714190.07
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง16116895.83
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้202202100.00
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา17317797.74
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย14116187.58
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา8434524.35
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง166166100.00
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง16517196.49
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย296296100.00
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร8181100.00
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง19320594.15
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา11712196.69
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง8181100.00
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง6868100.00
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม26127196.31
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก9812280.33
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก157157100.00
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่284284100.00
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น11511996.64
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่11215373.20
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่24424599.59
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร40442195.96
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว14314697.95
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว949994.95
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง138138100.00
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง177177100.00
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า778887.50
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน146146100.00
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน9393100.00
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน20821596.74
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย306306100.00
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง270270100.00
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง606198.36
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่20622790.75
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง10110398.06
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง175175100.00
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด858797.70
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล7575100.00
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล12012199.17
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง239239100.00
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง354354100.00
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี18518798.93
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี180180100.00
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี606296.77
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ13013298.48
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง8080100.00
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ505296.15
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด366366100.00
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า565994.92
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า4444100.00
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า727497.30
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา127127100.00
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น8585100.00
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน272272100.00
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง22222499.11
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง106106100.00
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า19220195.52
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง224224100.00
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง551551100.00
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น27629294.52
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง15615898.73
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง230230100.00
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง57565288.19
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน39241195.38
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย739739100.00
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย472472100.00
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น31131798.11
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน431431100.00
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 120120100.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง117117100.00
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู909297.83
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน127127100.00
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง13813999.28
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก17017298.84
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง889196.70
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว5656100.00
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล9410688.68
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย10711097.27
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง10410896.30
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู727596.00
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง6920933.01
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี10414770.75
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง26627198.15
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง14015093.33
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห10711295.54
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง42643997.04
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ317317100.00
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น286286100.00
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น116116100.00
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ528528100.00
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว8484100.00
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว5050100.00
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว11011496.49
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ6262100.00
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว193193100.00
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้6363100.00
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้343597.14
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง586096.67
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน625625100.00
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน284284100.00
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา838498.81
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง5757100.00
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา115115100.00
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ9595100.00
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง8686100.00
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์10510996.33
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว515592.73
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา13714395.80
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ11211894.92
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน6464100.00
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ869689.58
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว717693.42
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม155155100.00
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข10310598.10
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ6363100.00
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ100100100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์151151100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด204204100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง24124399.18
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา10712188.43
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ174174100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04