จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคัดกรอง ADL
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก2,2172,24498.80
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ6543,28619.90
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ1,3862,21962.46
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด96797499.28
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย1,7261,95788.20
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา7671,43953.30
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม1,3261,32999.77
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ1,0281,06496.62
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 411472.13
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล18163528.50
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์1,1622,50246.44
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ9231,08385.23
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ7531,74343.20
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล3422,19815.56
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง1,0211,22683.28
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์4,1334,21098.17
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่9710394.17
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่1,9343,60753.62
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง41352079.42
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง9991,12888.56
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา6281,05459.58
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1,5651,57199.62
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ45577059.09
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ60561398.69
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ34736595.07
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ31231698.73
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย91392398.92
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย57262391.81
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย13213498.51
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง4,0844,36193.65
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว29539574.68
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง36337696.54
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด5555100.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ23227384.98
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ43646992.96
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา1,0291,03199.81
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ146146100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก65365599.69
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก192192100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร393393100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร639639100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน36336798.91
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน56159893.81
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก80080799.13
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร21222793.39
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา2,1012,18196.33
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง43543699.77
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง40340499.75
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ7561,14366.14
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ11011694.83
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย7821,47153.16
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ64578981.75
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ73076395.67
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง46152188.48
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง46847698.32
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง8516551.52
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง79579699.87
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 41952.05
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว422,7641.52
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง59360198.67
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ71983.54
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย1,8382,21283.09
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ1,3461,50489.49
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง86091094.51
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน55159592.61
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน44148091.88
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ60563894.83
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์82685296.95
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ1,0171,09293.13
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่82186794.69
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน81790790.08
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง1,2021,28593.54
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง26927498.18
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง31137383.38
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ33735894.13
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย2,0542,50781.93
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง84285998.02
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก88589798.66
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล9201,26772.61
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ1,2941,39992.49
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง41,3600.29
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า26682532.24
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง80882398.18
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋611,0675.72
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย21023589.36
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง51352697.53
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง60862896.82
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล2,0292,07497.83
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล47850594.65
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก84385598.60
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน7581,34056.57
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา131872.22
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้9191,28571.52
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้199092.09
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ82789192.82
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง2,4072,78886.33
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก39949480.77
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก86490495.58
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก425425100.00
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง94996398.55
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย99199299.90
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม1,3191,34997.78
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง1,0741,074100.00
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา1,4211,47196.60
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว2,5433,11581.64
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว1,0851,11297.57
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว31031299.36
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์112347.83
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ47047199.79
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ26326499.62
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ17820785.99
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ44049588.89
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว901901100.00
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน69169499.57
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง1,0661,21787.59
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง28943666.28
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น65784777.57
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น50454193.16
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน85088795.83
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน53667879.06
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน1,2981,31798.56
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน74076197.24
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน49552793.93
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย1,1091,11099.91
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย1,1111,33683.16
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ8631,00885.62
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ82282999.16
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,8681,99493.68
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน74375898.02
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง5353100.00
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง1,1311,19294.88
อำเภอฝาง  22822 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง198223.17
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย1,1951,28692.92
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว37199637.25
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว61875681.75
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1,2731,35394.09
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง1,0861,09399.36
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง71087780.96
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน44861972.37
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน40250978.98
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง50954194.09
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง42542699.77
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย75388984.70
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม40145188.91
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ11312689.68
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ669966.67
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง37845084.00
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม63567394.35
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่84199384.69
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย49051495.33
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย83884099.76
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง77195580.73
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่64572688.84
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก55872976.54
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก70380087.88
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน66668796.94
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน28829198.97
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง6721,06962.86
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง26026299.24
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด66466799.55
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด33552364.05
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 115115100.00
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง55671078.31
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า1,1241,24890.06
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง1,0991,19192.28
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว89993196.56
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง1,6291,70095.82
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า71384184.78
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า66589774.14
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม64466197.43
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม59763194.61
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม54957295.98
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง1,2991,53384.74
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก54973374.90
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก80085393.79
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม9041,07384.25
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง63064198.28
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง32461652.60
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน1,2421,39089.35
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,5291,79185.37
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม95095499.58
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 92793599.14
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง2,3692,96579.90
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล1,0551,05999.62
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง1,2671,39990.56
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง1,0021,01099.21
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง89790898.79
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1,4471,70384.97
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้1,2881,29399.61
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา1,2881,30898.47
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1,4661,47299.59
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา2,5492,83689.88
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง1,2601,26699.53
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง1,7301,73699.65
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย2,9993,01099.63
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร1,3461,35199.63
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1,9431,95299.54
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา1,0011,00899.31
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง80580699.88
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง451451100.00
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม2,6262,89090.87
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก94997697.23
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก1,4201,43199.23
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่1,7621,84195.71
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น68268699.42
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่1,7251,76497.79
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่1,2501,25299.84
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร2,4882,81788.32
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว1,0231,25281.71
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว1,4421,44599.79
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง1,3401,340100.00
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง7961,21865.35
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า435368.02
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน1,1301,13799.38
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน67267399.85
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน1,8872,35380.20
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย1,0701,62465.89
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง28955052.55
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง33934099.71
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่1,1001,20591.29
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง948948100.00
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1,5351,63793.77
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด59060597.52
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล350350100.00
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล70375892.74
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง86188397.51
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง10199410.16
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี12913893.48
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี39940399.01
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี43746893.38
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ48654788.85
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง24326093.46
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ24925597.65
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1,7541,98488.41
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า36239890.95
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า45747296.82
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า61173383.36
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา61571186.50
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น42360070.50
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน48386555.84
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง68981384.75
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง30431098.06
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า58070881.92
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง6751013.14
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง12939033.08
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น47664174.26
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง7039517.72
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง42861.40
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง7958113.60
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน47849796.18
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย4511,00245.01
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย74488484.16
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น20923887.82
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน384384100.00
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 11430.70
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง1,8442,30679.97
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู8901,07582.79
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน9951,01498.13
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง1,1541,46878.61
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก1,5491,55499.68
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง608247.28
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว9131,01989.60
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล2,3942,39999.79
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย1,1821,18799.58
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง71685383.94
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู607607100.00
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง2,8203,18188.65
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี1,4851,85180.23
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง28729397.95
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง23625991.12
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห38138399.48
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง23989826.61
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ1,3521,77076.38
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น9551,07189.17
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น61385371.86
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ1,2201,30293.70
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว48552991.68
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว343597.14
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว51553596.26
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ70490777.62
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว13513699.26
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้56958896.77
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้59360398.34
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง76977099.87
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน67467799.56
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน65868496.20
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา9661,00196.50
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง1,1811,22796.25
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา60166590.38
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ73576995.58
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง68472594.34
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์40644591.24
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว50557188.44
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา1,1391,14199.82
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ368368100.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน39142691.78
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ63780079.63
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว1,3301,35598.15
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม1,2171,22099.75
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข87087299.77
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ56256799.12
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ59459599.83
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์21625086.40
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด25927095.93
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง20341249.27
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา21423192.64
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ10210696.23
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04