ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก366065.94
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ10897811.04
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ10351320.08
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด22153341.46
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย8039820.10
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา4630315.18
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม15433545.97
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ9238024.21
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 411462.17
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล173245.25
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์44484352.67
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ5822126.24
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ35566453.46
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล305655.31
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง13061221.24
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์758279.07
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่111861.11
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่9165113.98
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง7211662.07
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง22738059.74
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา20546843.80
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ27158546.32
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ14628351.59
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ8519144.50
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ8716951.48
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ222975.86
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย23238061.05
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย14926855.60
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย346949.28
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง6621,70338.87
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว7513854.35
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง567376.71
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด163644.44
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ133043.33
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ9318350.82
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา23725294.05
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ262892.86
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก11311697.41
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก5656100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร434693.48
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร10410995.41
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน2828100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน416167.21
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก13714793.20
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร353697.22
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา8757715.08
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง11411896.61
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง848598.82
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ203156.35
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ194839.58
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย103432.92
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ72243.13
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ52452.04
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง5911750.43
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง2412918.60
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง1561.79
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง11970.51
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 1293.45
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว118341.32
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง1714012.14
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ64912.24
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย7258812.24
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ22537060.81
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง11020952.63
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน6318134.81
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน9416058.75
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ13320764.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์19425775.49
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ11335731.65
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่18030259.60
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน26129090.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง11636831.52
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง295058.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง728683.72
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ518560.00
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย24188027.39
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง15529652.36
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก12923854.20
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล18833855.62
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ33439085.64
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง25942760.66
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า15224861.29
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง16720780.68
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋17022774.89
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย456569.23
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง10118654.30
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง9318749.73
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล38562961.21
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล12217768.93
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก19027269.85
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน19245841.92
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา010.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้12434036.47
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้13624555.51
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ11021950.23
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง20378725.79
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก9214663.01
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก5420925.84
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก5112241.80
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง9920149.25
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย7824032.50
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม34343678.67
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง12533437.43
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา9735627.25
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว16774022.57
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว9533228.61
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว529057.78
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์030.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ718979.78
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ207725.97
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ173154.84
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ91187.63
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว2914020.71
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน3110629.25
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง14628251.77
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง5010945.87
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น18525771.98
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น9920747.83
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน20827575.64
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน18320390.15
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน19828369.96
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน12916478.66
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน8912869.53
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย20333161.33
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย12636234.81
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ16654230.63
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ10824344.44
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า20846644.64
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน11944526.74
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง182281.82
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง15065722.83
อำเภอฝาง  22822 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง0150.00
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย23310.60
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว13010.33
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว12410.41
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ15740538.77
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง113033.63
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง22300.87
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน24100.49
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน01530.00
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง31671.80
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง01470.00
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย02440.00
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม11230.81
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ0390.00
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ0240.00
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง11014476.39
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม16021873.39
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่22225686.72
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย15219677.55
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย18328065.36
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง21029970.23
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่15023863.03
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก12420959.33
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก17025865.89
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน11918863.30
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน7110865.74
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง24332275.47
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง527866.67
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด11216767.07
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด10915868.99
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 233958.97
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง12118565.41
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า24833274.70
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง29943468.89
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว19929567.46
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง29748461.36
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า21033862.13
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า19629765.99
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม12116374.23
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม14020468.63
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม11115870.25
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง34452565.52
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก13719470.62
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก21329771.72
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม29938777.26
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง19420296.04
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง13519569.23
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน27145060.22
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง35750770.41
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม29030993.85
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 21627179.70
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง20177825.84
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล12033935.40
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง20240649.75
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง9533728.19
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง7827428.47
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง12751424.71
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้11435432.20
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา20033360.06
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย8835824.58
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา20985224.53
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง10235428.81
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง194963.83
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย62987771.72
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร13339733.50
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง356185.66
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา18227665.94
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง12618767.38
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง6410660.38
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม26766740.03
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก19029265.07
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก25939166.24
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่18055032.73
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น15423565.53
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่30147862.97
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่7642218.01
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร43797744.73
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว23748149.27
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว26352050.58
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง27945361.59
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง19039248.47
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า9918055.00
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน12133735.91
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน16028755.75
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน26571537.06
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย16752831.63
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง9219048.42
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง7112855.47
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่21549843.17
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง12549725.15
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง19160931.36
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด17018492.39
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล10314869.59
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล17924872.18
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง18418997.35
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง13914496.53
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี394292.86
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี719277.17
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี667094.29
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ13614196.45
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง283093.33
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ475487.04
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด32267147.99
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า7411067.27
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า14520371.43
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า19729267.47
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา14321466.82
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น19023082.61
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน22432469.14
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง22331071.94
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง9513271.97
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า14820173.63
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง41263.17
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง0350.00
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น11290.78
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง1931.08
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง0430.00
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง0250.00
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน0140.00
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย21871.07
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย01150.00
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น0340.00
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน0330.00
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 090.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง9254716.82
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู3627313.19
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน3530011.67
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง7648915.54
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก8645019.11
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง5626521.13
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว5626221.37
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล18156232.21
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย4235811.73
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง15224163.07
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู8417747.46
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง13279816.54
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี11343226.16
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง3913.30
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง1691.45
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห0910.00
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง63141.91
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ48654189.83
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น35937595.73
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น21523491.88
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ29337777.72
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว10615269.74
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว91181.82
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว16819287.50
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ16829257.53
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว677391.78
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้11717566.86
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้11718264.29
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง18020687.38
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน399839.80
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน91446.25
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา10732033.44
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง20637854.50
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา13320664.56
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ01990.00
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง42211.81
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์41562.56
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว5618130.94
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา22520.79
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ01260.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน11220.82
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ20531265.71
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว20553438.39
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม21952142.03
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข24133272.59
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ15224861.29
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ19429266.44
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์7171100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด323982.05
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง436566.15
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา273675.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ172762.96
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41