ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก506188.09
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ11698811.74
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ11052021.15
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด24854545.50
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย8041419.32
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา4230513.77
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม19334555.94
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ10138726.10
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 412484.17
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล163264.91
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์41291644.98
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ6322428.13
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ36666055.45
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล406036.63
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง12562220.10
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์9689110.77
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่111861.11
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่9267013.73
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง7612361.79
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง29138875.00
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา28147758.91
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ34760257.64
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ19528568.42
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ9419947.24
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ9417254.65
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ243177.42
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย30239177.24
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย16626462.88
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย387153.52
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง8161,64149.73
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว8414856.76
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง638078.75
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด173647.22
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ253180.65
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ11318461.41
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา23626290.08
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ263086.67
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก124124100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก5656100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร435086.00
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร10311688.79
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน283093.33
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน6363100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก14515792.36
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร353989.74
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา8860014.67
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง11512195.04
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง879294.57
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ303358.96
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ315160.78
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย123533.40
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ62302.61
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ62522.38
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง6111951.26
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง3413525.19
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง0570.00
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง32041.47
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 2336.06
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว158681.73
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง3715523.87
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ225639.29
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย16060026.67
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ23939460.66
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง10821051.43
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน6317835.39
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน15716893.45
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ13321163.03
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์20625780.16
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ11636032.22
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่19230662.75
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน26029488.44
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง11437730.24
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง335955.93
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง718781.61
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ558663.95
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย23788726.72
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง15529053.45
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก13124453.69
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล19234355.98
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ33239384.48
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง25643159.40
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า15125160.16
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง16621776.50
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋16923272.84
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย446369.84
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง10118853.72
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง11318760.43
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล38163160.38
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล12118067.22
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก19127469.71
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน19446941.36
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา1250.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้13334438.66
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้13924756.28
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ15825362.45
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง27290530.06
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก9715662.18
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก19922389.24
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก5612744.09
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง10420251.49
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย9024936.14
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม34644977.06
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง16034945.85
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา10638027.89
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว20478525.99
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว19933559.40
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว758885.23
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์030.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ708582.35
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ527866.67
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ313296.88
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ8111968.07
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว9914767.35
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน7910773.83
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง18328663.99
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง5512145.45
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น18326569.06
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น10113674.26
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน21829374.40
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน18321087.14
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน20230765.80
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน13017574.29
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน9014860.81
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย20428172.60
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย18136150.14
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ16929158.08
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ19725278.17
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า21448144.49
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน12623054.78
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง192382.61
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง14344332.28
อำเภอฝาง  22822 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง21811.11
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย7834322.74
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว203246.17
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว17324869.76
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ31542773.77
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง12730841.23
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง16224067.50
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน8223135.50
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน13616781.44
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง11817169.01
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง12615282.89
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย15724663.82
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม41283.13
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ133834.21
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ1283.57
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง11114676.03
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม16122272.52
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่22126483.71
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย15219976.38
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย18028164.06
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง20830867.53
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่14823961.92
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก12621857.80
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก16626662.41
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน11719161.26
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน7211065.45
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง23931974.92
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง527965.82
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด11316568.48
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด11016267.90
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 223857.89
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง12118764.71
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า25334473.55
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง31344670.18
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว21330071.00
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง29949760.16
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า20834161.00
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า20529968.56
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม11816372.39
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม14820671.84
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม11416270.37
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง35255064.00
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก14019671.43
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก24730680.72
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม32041277.67
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง19220494.12
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง15319678.06
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน27146058.91
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง35450570.10
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม29331194.21
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 21727479.20
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง21979027.72
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล11833135.65
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง20642148.93
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง10134129.62
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง8628130.60
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง12751524.66
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้11335731.65
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา20534759.08
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย9737026.22
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา23387826.54
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง10735330.31
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง31250661.66
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย63590070.56
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร29840573.58
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง346315.39
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา17927764.62
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง12619464.95
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง6811559.13
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม41767861.50
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก19630364.69
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก25439364.63
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่48956087.32
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น14923862.61
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่30349461.34
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่11943827.17
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร48597549.74
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว28349257.52
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว30253456.55
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง35046575.27
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง20240450.00
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า11619858.59
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน13934440.41
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน17428960.21
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน44573160.88
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย27653751.40
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง18319792.89
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง8113560.00
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่28451954.72
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง14350028.60
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง30261948.79
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด16418290.11
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล10514970.47
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล17624970.68
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง17918795.72
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง13814694.52
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี4444100.00
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี709176.92
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี658180.25
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ13513997.12
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง283482.35
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ475782.46
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด32268347.14
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า8312765.35
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า15720178.11
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า19629067.59
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา14321566.51
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น18922982.53
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน22432668.71
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง22531471.66
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง9613173.28
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า14619973.37
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง31262.38
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง0350.00
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น11350.74
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง1971.03
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง1442.27
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง0240.00
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน0140.00
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย21901.05
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย01190.00
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น0340.00
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน0350.00
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 0100.00
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง37155267.21
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู19527471.17
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน27630291.39
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง27150553.66
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก24346652.15
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง14227052.59
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว9426335.74
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล20558435.10
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย17136047.50
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง15724065.42
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู16218090.00
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง19381123.80
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี10843724.71
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง619067.78
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง126917.39
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห729675.00
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง20432662.58
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ48354688.46
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น36038693.26
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น21423989.54
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ29439075.38
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว10515567.74
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว101190.91
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว16319583.59
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ16629556.27
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว667291.67
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้11617765.54
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้11618463.04
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง17520187.06
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน8410084.00
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน101486.76
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา10832633.13
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง20738953.21
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา13321063.33
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ11020055.00
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง10522546.67
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์9516159.01
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว7317641.48
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา17625469.29
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ6912555.20
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน6312152.07
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ20333061.52
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว20854138.45
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม21652341.30
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข24133571.94
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ15224961.04
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ19529566.10
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์6767100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด363992.31
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง436665.15
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา283971.79
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ262989.66
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04