ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก8812272.13
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ2972.06
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ7070100.00
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด10310499.04
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย6710862.04
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา197724.68
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม192190.48
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ8989100.00
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 41030.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล0350.00
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์184044.46
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ11912198.35
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ92423.72
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล143364.17
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง31332.26
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์0340.00
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่0230.00
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่1621.61
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง657191.55
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง7711070.00
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา899791.75
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ778887.50
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ435578.18
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ333691.67
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ4646100.00
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ7211264.29
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย10510897.22
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย5959100.00
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย545893.10
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง11219756.85
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว334082.50
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง18622881.58
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด101283.33
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ838894.32
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ244652.17
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา518659.30
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ203951.28
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก27540168.58
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก252792.59
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร8912471.77
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร8210478.85
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน8512766.93
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน23126288.17
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก10313178.63
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร13315983.65
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา13622061.82
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง11114974.50
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง4848100.00
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ24944356.21
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ107613.16
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย646894.12
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ768193.83
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ558068.75
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง909198.90
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง14515196.03
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง121485.71
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง9217253.49
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 111487.43
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว5820128.86
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง10119950.75
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ228127.16
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย15415996.86
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ799583.16
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง444597.78
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน293387.88
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน223073.33
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ293193.55
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์252792.59
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ828497.62
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่5656100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน4949100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง808495.24
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง232495.83
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง2020100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ2828100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย6317037.06
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง555894.83
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก6464100.00
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล354971.43
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ105105100.00
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง125125100.00
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า869194.51
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง536384.13
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋10210795.33
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย3434100.00
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง747697.37
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง13514791.84
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล11412095.00
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล748092.50
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก636596.92
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน284660.87
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา92045.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้2929100.00
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้343597.14
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ212295.45
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง17618396.17
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก545598.18
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก313491.18
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก2525100.00
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง959995.96
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย596196.72
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม28929298.97
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง30732893.60
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา489252.17
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว31282.34
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว435775.44
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว131776.47
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์080.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ212391.30
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ1212100.00
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ131776.47
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ424495.45
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว34238090.00
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน609761.86
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง9513470.90
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง193357.58
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น359337.63
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น14321965.30
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน218125.93
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน6111652.59
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน408646.51
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน286046.67
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน325657.14
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย204346.51
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย4765.26
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ13822561.33
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ306645.45
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า7315547.10
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน267037.14
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง399242.39
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง3313923.74
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย9812379.67
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว548265.85
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว199719.59
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ708780.46
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง14314499.31
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง12913099.23
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน2613918.71
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน2113615.44
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง14716688.55
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง6464100.00
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย86212.90
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม14719475.77
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ365565.45
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ829190.11
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง2727100.00
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม869590.53
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่869194.51
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย707297.22
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย434791.49
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง505689.29
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่485096.00
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก434889.58
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก364383.72
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน383997.44
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน2020100.00
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง748785.06
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง1313100.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด414493.18
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด314372.09
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 2828100.00
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง293096.67
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า6161100.00
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง798494.05
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว4848100.00
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง8989100.00
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า5757100.00
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า3838100.00
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม2929100.00
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม2626100.00
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม4444100.00
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง7878100.00
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก535694.64
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก5858100.00
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม565798.25
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง3535100.00
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง343597.14
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน949598.95
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง499750.52
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม555894.83
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 586096.67
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง9310886.11
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล213560.00
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง10611294.64
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง546188.52
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง617087.14
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง339335.48
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้7910475.96
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา11111299.11
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย408646.51
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา15017187.72
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง8011072.73
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง639467.02
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย19821691.67
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร445678.57
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1411312.39
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา677787.01
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง535792.98
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง314372.09
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม13315585.81
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก546090.00
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก2010020.00
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่12517571.43
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น555993.22
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่616791.04
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่10315765.61
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร18726670.30
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว727596.00
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว525594.55
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง377350.68
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง10511392.92
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า525398.11
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน8410084.00
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน575898.28
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน10011984.03
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย15518583.78
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง10614871.62
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง333594.29
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่7711070.00
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง7474100.00
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง11311697.41
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด4242100.00
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล4747100.00
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล475290.38
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง14414996.64
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง15921374.65
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี9610195.05
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี939696.88
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี394292.86
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ768193.83
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง3456.67
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ293193.55
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด12720761.35
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า272896.43
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า2626100.00
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า3939100.00
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา616889.71
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น404785.11
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน12313889.13
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง11011298.21
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง6161100.00
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า769976.77
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง10410995.41
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง15725262.30
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น14115491.56
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง777997.47
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง6811559.13
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง23734069.71
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน12319463.40
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย16836945.53
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย19923883.61
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น7418041.11
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน13818973.02
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 106515.38
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง657982.28
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู456470.31
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน578467.86
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง7373100.00
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก10210399.03
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง555698.21
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว374092.50
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล456173.77
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย526086.67
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง6161100.00
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู3838100.00
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง12112497.58
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี728090.00
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง14815297.37
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง627088.57
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห5050100.00
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง17621880.73
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ21622297.30
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น14314896.62
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น576095.00
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ25629387.37
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว264459.09
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว363797.30
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว585998.31
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ364580.00
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว13113299.24
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้3131100.00
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้2020100.00
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง3232100.00
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน25134472.97
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน15615898.73
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา5252100.00
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง183256.25
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา575996.61
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ5454100.00
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง465879.31
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์496081.67
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว2323100.00
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา708285.37
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ5656100.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน294170.73
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ434693.48
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว424397.67
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม8282100.00
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข485882.76
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ242692.31
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ626891.18
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์626595.38
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด8210975.23
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง10213476.12
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา306149.18
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ578170.37
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41