รายงานชุดลดอันตรายจากยาเสพติดด้านสุขภาพ-รายอำเภอ

การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(สารหลอนประสาท)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-19 06:52:14
ลำดับ อำเภอ รวม ได้รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
Health Eucation MMT VCT HBV/HCV CONDOM STD TB Rx
ampurcodeampurnamecount(distinct cmbis_t_person_harm.CID)health_deucationMMTVCTHBVCONDOMSTDTBRx
01เมืองเชียงใหม่000000000
02จอมทอง000000000
03แม่แจ่ม300000000
04เชียงดาว000000000
05ดอยสะเก็ด000000000
06แม่แตง000000000
07แม่ริม100000000
08สะเมิง201000000
09ฝาง000000000
10แม่อาย000000000
11พร้าว000000000
12สันป่าตอง110000000
13สันกำแพง000000000
14สันทราย210000011
15หางดง000000000
16ฮอด200000000
17ดอยเต่า100000000
18อมก๋อย321000001
19สารภี100000000
20เวียงแหง201000000
21ไชยปราการ000000000
22แม่วาง000000000
23แม่ออน000000000
24ดอยหล่อ000000000
25กัลยาณิวัฒนา000000000
99พิเศษ300000000
  21.004.003.000.000.000.000.001.002.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04