รายงานชุดลดอันตรายจากยาเสพติดด้านสุขภาพ-รายอำเภอ

การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(บุหรี่)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-07-27 20:05:05
ลำดับ อำเภอ รวม ได้รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
Health Eucation MMT VCT HBV/HCV CONDOM STD TB Rx
ampurcodeampurnamecount(distinct cmbis_t_person_harm.CID)health_deucationMMTVCTHBVCONDOMSTDTBRx
01เมืองเชียงใหม่000000000
02จอมทอง534702001194
03แม่แจ่ม100000000
04เชียงดาว600000010
05ดอยสะเก็ด6290170095
06แม่แตง100000000
07แม่ริม5583916612033056
08สะเมิง000000000
09ฝาง48915100710
10แม่อาย203010001410
11พร้าว200000000
12สันป่าตอง391801400126
13สันกำแพง710001020
14สันทราย1180000021
15หางดง550000011
16ฮอด16000000610
17ดอยเต่า100000001
18อมก๋อย100000010
19สารภี200000000
20เวียงแหง000000000
21ไชยปราการ701201121
22แม่วาง550100021
23แม่ออน100000000
24ดอยหล่อ100000000
25กัลยาณิวัฒนา200000001
99พิเศษ1700000010
  866.00144.0018.0019.0024.002.005.00109.00107.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04