รายงานชุดลดอันตรายจากยาเสพติดด้านสุขภาพ-รายอำเภอ

การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(บุหรี่)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ อำเภอ รวม ได้รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
Health Eucation MMT VCT HBV/HCV CONDOM STD TB Rx
ampurcodeampurnamecount(distinct cmbis_t_person_harm.CID)health_deucationMMTVCTHBVCONDOMSTDTBRx
01เมืองเชียงใหม่000000000
02จอมทอง554802201214
03แม่แจ่ม100000000
04เชียงดาว700000010
05ดอยสะเก็ด62100170095
06แม่แตง100000000
07แม่ริม6874820734034069
08สะเมิง000000000
09ฝาง549153001111
10แม่อาย223010001713
11พร้าว300000000
12สันป่าตอง412301500136
13สันกำแพง1010001030
14สันทราย14100000031
15หางดง660000011
16ฮอด16000200611
17ดอยเต่า100000001
18อมก๋อย100000010
19สารภี200000000
20เวียงแหง000000000
21ไชยปราการ701201121
22แม่วาง550100021
23แม่ออน200000000
24ดอยหล่อ100000000
25กัลยาณิวัฒนา200000001
99พิเศษ2000020020
  1,020.00163.0022.0020.0055.002.005.00132.00125.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04