รายงานการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ : รายอำเภอ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-19 06:52:14

มีปัญหาสอบถามผู้รับผิดชอบ
คุณ พิชัย ปาพันธุ์  นักกายภาพชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลนครพิงค์
เบอร์โทรศัพท์. 086 915 8935 

ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04