CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอเมืองเชียงใหม่

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2019-05-25 01:56:14
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)44652167.6910.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)38642659.389.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)47742763.519.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)40651811278.389.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)63781417778.2612.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)107114793.8611.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)113120794.1712.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1311451490.3410.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1441601690.0010.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)8581,18933172.168.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)5,19918,15612,95728.643.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)10,24322,87012,62744.795.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)15,20333,34218,13945.605.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)17,36438,66621,30244.914.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)6993,9473,24817.712.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2019-05-15T11:35:21