CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอเมืองเชียงใหม่

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)4347491.4913.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)4147687.2313.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)4552786.5413.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)30443613269.728.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)57774817177.1412.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)761133767.267.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)931162380.178.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1291411291.4910.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1271401390.7110.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)2401,17493420.442.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)4,41115,88211,47127.773.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)12,33221,3599,02757.747.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)20,28530,91010,62565.637.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)23,57436,39912,82564.777.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)8154,1013,28619.873.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41