CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอเมืองเชียงใหม่

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)8386396.5114.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)8086693.0214.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)8286495.3514.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)6527489687.1711.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)55771916277.4712.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1481722486.059.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1571761989.209.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1912101990.9510.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2152341991.8810.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)1,0701,1073796.6613.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)4,85416,15411,30030.053.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)14,41221,6797,26766.488.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)23,63331,4047,77175.258.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)27,76336,9089,14575.228.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)9834,2493,26623.133.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04