CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอเมืองเชียงใหม่

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2019-03-18 03:56:22
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)3237586.4913.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)2936780.5612.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)4046686.9613.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)29139810773.129.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)63982818977.1712.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)73942177.668.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)53934056.996.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)741184462.716.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)811264564.297.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)1,1491,28013189.779.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)4,91018,30213,39226.833.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)6,19023,06216,87226.843.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)9,80533,58423,77929.203.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)11,42438,98827,56429.303.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)3403,9403,6008.631.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2019-03-15T14:45:46