CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอจอมทอง

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)1011111090.9913.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)961111586.4913.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)1311623180.8612.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)7061,01230669.768.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)1,1241,45433077.3012.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2202644483.339.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2322865481.129.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2092483984.279.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2512984784.239.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)3262,5562,23012.751.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)6,50211,7425,24055.376.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)14,17816,2072,02987.4811.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)22,16623,5221,35694.2412.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)27,49128,8011,31095.4512.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)2,3735,0922,71946.607.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41