CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอแม่แจ่ม

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)2652932890.4413.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)2422914983.1612.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)2362895381.6612.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)1,8662,18031485.6011.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)1,4651,89442977.3512.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4314855488.879.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4575004391.4010.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)6136554293.5911.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)5936354293.3911.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)3,2253,2835898.2314.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)7,80911,2103,40169.668.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)12,08013,6041,52488.8012.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)21,12821,97284496.1613.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)24,00325,0311,02895.8912.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)1,4861,75627084.6213.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04