CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอเชียงดาว

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)2453187377.0412.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)2173089170.4511.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)2253229769.8810.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)1,4882,00151374.369.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)1,1881,81963165.3111.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4324976586.929.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4425015988.229.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4354905588.789.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4875869983.119.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)2,5973,00841186.349.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)4,3588,8844,52649.056.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)10,70911,9851,27689.3512.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)12,60116,3003,69977.318.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)16,12621,7345,60874.208.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)2592,8482,5899.091.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04