CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอดอยสะเก็ด

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)55721776.3912.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)53691676.8112.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)57822569.5110.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)43456112777.369.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)77793615983.0113.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1221573577.718.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1261371191.9710.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1391622385.809.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1651953084.629.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)2021,4881,28613.581.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)3,34111,4708,12929.133.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)14,02516,4982,47385.0111.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)20,82424,1193,29586.349.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)25,51229,5324,02086.399.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)1,9114,3752,46443.687.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41