CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอแม่แตง

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)1711972686.8013.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)1571923581.7712.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)1642033980.7912.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)1,2191,47725882.5310.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)1,1371,2228593.0414.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3403854588.319.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3383804288.959.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2733517877.788.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3653922793.1111.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)2,1122,1655397.5513.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)4,20110,9886,78738.234.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)15,08615,85977395.1313.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)20,77421,60382996.1613.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)26,97228,3361,36495.1912.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)2,6974,3931,69661.3910.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04