CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอแม่ริม

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)2613387777.2212.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)2433389571.8911.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)24735410769.7710.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)1,3851,54816389.4712.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)1,2491,47122284.9113.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3043181495.6012.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3854041995.3012.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4114251496.7113.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4425015988.229.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)2,1902,33014093.9911.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)10,73718,2207,48358.937.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)20,78424,2893,50585.5711.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)30,80734,3403,53389.719.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)36,88341,5184,63588.849.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)2,3385,0922,75445.927.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04