CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอฝาง

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)3023424088.3013.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)2863385284.6213.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)3143624886.7413.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)1,8172,21740081.9610.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)1,0971,87077358.6610.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4865435789.509.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4895364791.2310.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)5135564392.2711.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)5926526090.8010.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)3,2293,34311496.5913.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)4,84012,5227,68238.654.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)15,66117,4381,77789.8112.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)21,81624,1702,35490.2610.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)28,40331,1292,72691.2410.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)2,5614,4021,84158.189.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04