CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอสันกำแพง

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2019-05-25 01:56:14
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)961071189.7213.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)901051585.7113.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)1071292282.9512.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)71589818379.629.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)9891,0516294.1014.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1932303783.919.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1922162488.899.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2052342987.619.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1872132687.799.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)1,4281,90848074.848.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)11,41414,8633,44976.799.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)16,24718,9062,65985.9411.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)23,77425,3551,58193.7611.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)30,68932,4181,72994.6712.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)2,4034,4962,09353.458.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2019-05-15T11:35:21