CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอสันกำแพง

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2019-03-18 03:56:22
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)6671592.9614.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)6170987.1413.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)82941287.2313.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)53664911382.5910.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)9731,0497692.7614.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1601842486.969.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1581761889.779.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1501752585.719.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1461611590.6810.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)1,9291,9532498.7714.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)10,35314,9274,57469.368.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)15,00018,9753,97579.059.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)23,69325,4711,77893.0211.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)30,55632,5802,02493.7911.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)1,9124,4882,57642.607.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2019-03-15T14:45:46