CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอสันทราย

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)1942111791.9413.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)1892102190.0013.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)2072312489.6113.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)1,4171,63922286.4611.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)1,3961,71131581.5913.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3443662293.9911.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3403773790.1910.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4544711796.3913.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)5605832396.0513.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)2,5832,6173498.7014.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)12,39524,26311,86851.096.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)26,90232,7555,85382.1310.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)41,44544,5103,06593.1111.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)50,16654,5514,38591.9610.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)4,0647,1073,04357.189.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04