CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภออมก๋อย

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)40452712376.6612.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)35952216368.7711.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)43755011379.4512.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)2,5213,04051982.9310.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)1,6782,29561773.1212.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)69079710786.579.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)7167856991.2110.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)6387268887.889.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)69480611286.109.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)4,3614,4175698.7314.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)2,8659,2056,34031.123.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)8,58611,1312,54577.149.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)14,49017,1122,62284.689.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)15,96419,1043,14083.569.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)88638550.930.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04