CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอสารภี

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)1001121289.2913.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)901112181.0812.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)841203670.0010.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)79792412786.2611.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)8339309789.5713.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1461914576.448.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1922404880.008.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1922475577.738.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2273128572.768.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)1,1551,41726281.519.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)10,77616,4385,66265.568.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)19,42622,9903,56484.5011.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)30,80232,6111,80994.4512.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)38,30740,3532,04694.9312.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)2,5885,2442,65649.358.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04