CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอเวียงแหง

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)3342978.5712.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)31421173.8111.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)3137683.7812.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)5826446290.3712.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)4434935089.8613.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1531752287.439.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1391531490.8510.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1651761193.7511.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)169176796.0213.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)9329320100.0015.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)1,0192,3151,29644.025.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)2,5602,93337387.2811.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)3,5263,71719194.8612.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)4,6965,00130593.9011.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)34959024159.159.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04