CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอไชยปราการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)59691085.5113.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)57681183.8212.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)72881681.8212.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)53766312681.0010.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)7171,04232568.8111.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1281411390.7810.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1902031393.6011.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1792133484.049.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1882183086.249.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)591,6461,5873.580.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)2,2556,0213,76637.454.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)7,6488,32567791.8712.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)11,04211,50846695.9512.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)14,54815,02948196.8013.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)1,8142,24843480.6912.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41