CMBIS-อำเภอ-หน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
รหัส สถานบริการ คะแนน
hcodehnamekpi_score
05856รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์13.33
05852รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง13.20
05863รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ12.93
05855รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ12.93
05857รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ12.53
05854รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน12.47
05858รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่12.47
05851รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ12.33
05862รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง12.08
77564ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย12.07
05859รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน12.07
05853รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน11.60
05860รพ.สต.บ้านแม่โป่ง11.53
05850รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย10.93
05861รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง10.47
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04