CMBIS-อำเภอ-หน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
รหัส สถานบริการ คะแนน
hcodehnamekpi_score
05934รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง13.80
05926รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย13.60
05928รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่13.40
05935รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด13.33
21566รพ.สต.บ้านสามลี่ 13.20
05925รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย12.87
05923รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม12.67
05927รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง12.53
05924รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่12.40
05936รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด12.31
05931รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน12.27
05929รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก12.13
05922รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง12.00
05932รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน11.92
05930รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก11.53
05933รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง11.40
99910ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง7.87
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41