CMBIS-อำเภอ-หน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
รหัส สถานบริการ คะแนน
hcodehnamekpi_score
05972รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก12.93
05975รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น12.93
05970รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง12.80
05969รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง12.67
05974รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่12.60
05973รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก12.07
05965รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย12.00
05966รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร11.67
05971รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม11.60
05968รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา11.40
77647ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร11.27
05964รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง11.27
05977รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่10.47
05976รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่10.40
05967สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง10.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04