CMBIS-อำเภอ-หน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
รหัส สถานบริการ คะแนน
hcodehnamekpi_score
05965รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย12.07
05976รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่12.00
05974รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่11.60
05975รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น11.53
05966รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร11.20
05970รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง11.20
05973รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก11.20
05969รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง11.07
05977รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่10.80
77647ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร10.27
05968รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา10.13
05972รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก9.67
05971รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม9.53
05964รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง8.80
05967สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง6.73
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41