CMBIS KPI ระดับหน่วยบริการ

รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า อำเภอ ดอยเต่า

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-07 23:01:30
#ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานส่วนขาดร้อยละคะแนน
1เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)1513286.6711.00
2เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)26260100.0015.00
3เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)550100.0015.00
4เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)770100.0015.00
5เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)330100.0015.00
6เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)76185.719.00
7เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)43430100.0015.00
8การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)2852315481.0510.00
9การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)4094090100.0015.00
10การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)6606105092.4211.00
11การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)7817612097.4413.00
12การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)2031455871.4311.00

HDC Data Exchange  จะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้งานใน HDC ก่อน

1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์

2. หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 

3. หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

4. เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ

5. เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

6. เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ

7. เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ

8. เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ

9. เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ

10. เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ

11. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี

12. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี

13. การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป

14. การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป

15. การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน

   

ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41