CMBIS KPI ระดับหน่วยบริการ

รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอ แม่ออน

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-07 23:01:30
#ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานส่วนขาดร้อยละคะแนน
1หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)330100.0015.00
2เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)63412265.088.00
3เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)82701285.3713.00
4เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)130130.000.00
5เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2016480.008.00
6เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)13130100.0015.00
7เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2320386.969.00
8เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)1431152880.428.00
9การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)82622360327.003.00
10การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)1,1631,01714687.4511.00
11การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)1,7771,7621599.1614.00
12การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)2,2402,2192199.0614.00
13การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)25222500.790.00

HDC Data Exchange  จะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้งานใน HDC ก่อน

1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์

2. หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ 

3. หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

4. เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ

5. เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

6. เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ

7. เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ

8. เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ

9. เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ

10. เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ

11. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี

12. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี

13. การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป

14. การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป

15. การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน

   

ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41