CMBIS ตัวชี้วัด

หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%) อำเภอ แม่แจ่ม

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
รหัสหน่วยงาน หน่วยงาน ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
hcodehnamekpi_resultkpi_targetkpi_misspercentkpi_score
05832รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ อำเภอ แม่แจ่ม880100.0015.00
05834รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม330100.0015.00
05838รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน อำเภอ แม่แจ่ม36360100.0015.00
05833รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม7577297.4014.00
05835รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม1920195.0014.00
05840รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก อำเภอ แม่แจ่ม1819194.7414.00
05839รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน อำเภอ แม่แจ่ม3237586.4913.00
10266รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม1517288.2413.00
11120รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล อำเภอ แม่แจ่ม2631583.8712.00
13987รพ.สต.บ้านโหล่งปง อำเภอ แม่แจ่ม810280.0012.00
05831สถานีอนามัยบ้านป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอ แม่แจ่ม1115473.3311.00
05836รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม710370.0011.00
22380รพ.สต.บ้านนาฮ่อง อำเภอ แม่แจ่ม710370.0011.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04