CMBIS ตัวชี้วัด

เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%) อำเภอ แม่แจ่ม

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
รหัสหน่วยงาน หน่วยงาน ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
hcodehnamekpi_resultkpi_targetkpi_misspercentkpi_score
05833รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม7437430100.0015.00
05834รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม43430100.0015.00
05835รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม1671670100.0015.00
05836รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม1701700100.0015.00
05838รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน อำเภอ แม่แจ่ม2582580100.0015.00
05839รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน อำเภอ แม่แจ่ม4454450100.0015.00
05840รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก อำเภอ แม่แจ่ม2642640100.0015.00
10266รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม2612610100.0015.00
13987รพ.สต.บ้านโหล่งปง อำเภอ แม่แจ่ม2152150100.0015.00
22380รพ.สต.บ้านนาฮ่อง อำเภอ แม่แจ่ม1031030100.0015.00
05832รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ อำเภอ แม่แจ่ม7273198.6314.00
11120รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล อำเภอ แม่แจ่ม366370498.9214.00
05831สถานีอนามัยบ้านป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอ แม่แจ่ม1181715369.017.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04