CMBIS ตัวชี้วัด

การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%) อำเภอ แม่แจ่ม

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
รหัสหน่วยงาน หน่วยงาน ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
hcodehnamekpi_resultkpi_targetkpi_misspercentkpi_score
05833รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม1241240100.0015.00
05834รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม56560100.0015.00
05838รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน อำเภอ แม่แจ่ม2729293.1014.00
05839รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน อำเภอ แม่แจ่ม6466296.9714.00
13987รพ.สต.บ้านโหล่งปง อำเภอ แม่แจ่ม115121695.0414.00
22380รพ.สต.บ้านนาฮ่อง อำเภอ แม่แจ่ม8793693.5514.00
05831สถานีอนามัยบ้านป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอ แม่แจ่ม2362632789.7313.00
05832รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ อำเภอ แม่แจ่ม2630486.6713.00
05835รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม4350786.0013.00
05836รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม1031181587.2913.00
05840รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก อำเภอ แม่แจ่ม1451601590.6313.00
10266รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม3640490.0013.00
11120รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล อำเภอ แม่แจ่ม42460618269.9711.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04