CMBIS ตัวชี้วัด

เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%) อำเภอ แม่แจ่ม

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
รหัสหน่วยงาน หน่วยงาน ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
hcodehnamekpi_resultkpi_targetkpi_misspercentkpi_score
05836รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม33330100.0015.00
05838รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน อำเภอ แม่แจ่ม4243197.6713.00
10266รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม3435197.1413.00
13987รพ.สต.บ้านโหล่งปง อำเภอ แม่แจ่ม3637197.3013.00
05839รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน อำเภอ แม่แจ่ม5659394.9212.00
05840รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก อำเภอ แม่แจ่ม5256492.8611.00
05833รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม8593891.4010.00
05835รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม1820290.0010.00
05832รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ อำเภอ แม่แจ่ม1517288.249.00
05834รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม34175.008.00
11120รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล อำเภอ แม่แจ่ม35491471.437.00
22380รพ.สต.บ้านนาฮ่อง อำเภอ แม่แจ่ม23166.677.00
05831สถานีอนามัยบ้านป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอ แม่แจ่ม20361655.566.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04