CMBIS ตัวชี้วัด

เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%) อำเภอ แม่แจ่ม

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
รหัสหน่วยงาน หน่วยงาน ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
hcodehnamekpi_resultkpi_targetkpi_misspercentkpi_score
05834รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม770100.0015.00
05835รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม39390100.0015.00
05838รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน อำเภอ แม่แจ่ม47470100.0015.00
10266รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม41410100.0015.00
05833รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม162163199.3914.00
05839รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน อำเภอ แม่แจ่ม9192198.9114.00
13987รพ.สต.บ้านโหล่งปง อำเภอ แม่แจ่ม3839197.4413.00
05840รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก อำเภอ แม่แจ่ม3638294.7412.00
05836รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม2932390.6310.00
05831สถานีอนามัยบ้านป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอ แม่แจ่ม3539489.749.00
05832รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ อำเภอ แม่แจ่ม1012283.339.00
11120รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล อำเภอ แม่แจ่ม50691972.468.00
22380รพ.สต.บ้านนาฮ่อง อำเภอ แม่แจ่ม2837975.688.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04