CMBIS ตัวชี้วัด

เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%) อำเภอ พร้าว

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
รหัสหน่วยงาน หน่วยงาน ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
hcodehnamekpi_resultkpi_targetkpi_misspercentkpi_score
05923รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว1801800100.0015.00
05925รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย อำเภอ พร้าว1251250100.0015.00
05926รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย อำเภอ พร้าว90900100.0015.00
05927รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอ พร้าว1091090100.0015.00
05928รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่ อำเภอ พร้าว94940100.0015.00
05930รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอ พร้าว69690100.0015.00
05931รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน อำเภอ พร้าว64640100.0015.00
05933รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอ พร้าว1591590100.0015.00
05934รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอ พร้าว26260100.0015.00
05935รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด อำเภอ พร้าว64640100.0015.00
05936รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอ พร้าว46460100.0015.00
21566รพ.สต.บ้านสามลี่ อำเภอ พร้าว67670100.0015.00
99910ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง อำเภอ พร้าว39390100.0015.00
05929รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอ พร้าว7576198.6814.00
05932รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน อำเภอ พร้าว3132196.8813.00
05922รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ พร้าว4345295.5612.00
05924รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่ อำเภอ พร้าว1191523378.298.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04