CMBIS ตัวชี้วัด

หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%) อำเภอ พร้าว

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
รหัสหน่วยงาน หน่วยงาน ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
hcodehnamekpi_resultkpi_targetkpi_misspercentkpi_score
05924รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่ อำเภอ พร้าว15150100.0015.00
05927รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอ พร้าว770100.0015.00
05928รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่ อำเภอ พร้าว550100.0015.00
05929รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอ พร้าว330100.0015.00
05931รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน อำเภอ พร้าว330100.0015.00
05932รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน อำเภอ พร้าว440100.0015.00
05935รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด อำเภอ พร้าว440100.0015.00
05936รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอ พร้าว110100.0015.00
99910ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง อำเภอ พร้าว110100.0015.00
05923รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว89188.8913.00
05926รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย อำเภอ พร้าว67185.7113.00
05930รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอ พร้าว67185.7113.00
21566รพ.สต.บ้านสามลี่ อำเภอ พร้าว78187.5013.00
05925รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย อำเภอ พร้าว1012283.3312.00
05933รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอ พร้าว911281.8212.00
05934รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอ พร้าว23166.6710.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04