CMBIS ตัวชี้วัด

เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%) อำเภอ พร้าว

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
รหัสหน่วยงาน หน่วยงาน ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
hcodehnamekpi_resultkpi_targetkpi_misspercentkpi_score
05922รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ พร้าว660100.0015.00
05925รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย อำเภอ พร้าว19190100.0015.00
05926รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย อำเภอ พร้าว17170100.0015.00
05927รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอ พร้าว18180100.0015.00
05928รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่ อำเภอ พร้าว25250100.0015.00
05929รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอ พร้าว660100.0015.00
05930รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอ พร้าว10100100.0015.00
05931รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน อำเภอ พร้าว660100.0015.00
05936รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอ พร้าว770100.0015.00
99910ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง อำเภอ พร้าว550100.0015.00
05924รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่ อำเภอ พร้าว2021195.2412.00
05923รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว2830293.3311.00
21566รพ.สต.บ้านสามลี่ อำเภอ พร้าว1314192.8611.00
05933รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอ พร้าว2427388.899.00
05934รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอ พร้าว56183.339.00
05935รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด อำเภอ พร้าว1618288.899.00
05932รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน อำเภอ พร้าว24250.005.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04