CMBIS ตัวชี้วัด

การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%) อำเภอ สารภี

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
รหัสหน่วยงาน หน่วยงาน ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
hcodehnamekpi_resultkpi_targetkpi_misspercentkpi_score
06016รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน อำเภอ สารภี2763022691.3913.00
13994รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู อำเภอ สารภี1621822089.0113.00
06015รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู อำเภอ สารภี1962778170.7611.00
06014รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอ สารภี37355418167.3310.00
06017รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง อำเภอ สารภี32650417864.6810.00
06024รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง อำเภอ สารภี1582418365.5610.00
06018รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก อำเภอ สารภี24547022552.138.00
06020รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอ สารภี14527212753.318.00
06023รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย อำเภอ สารภี17236018847.787.00
06021รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว อำเภอ สารภี9426417035.615.00
06022รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล อำเภอ สารภี20958637735.675.00
99758ศูนย์สุขภาพชุมชนรพ.สารภี อำเภอ สารภี10844033224.554.00
14461รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอ สารภี19581562023.933.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04