CMBIS ตัวชี้วัด

เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%) อำเภอ สารภี

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
รหัสหน่วยงาน หน่วยงาน ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
hcodehnamekpi_resultkpi_targetkpi_misspercentkpi_score
06014รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอ สารภี6566198.4814.00
06024รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง อำเภอ สารภี7578396.1514.00
06017รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง อำเภอ สารภี8591693.4113.00
06018รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก อำเภอ สารภี96101595.0513.00
06020รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอ สารภี5055590.9112.00
06015รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู อำเภอ สารภี4046686.9611.00
06016รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน อำเภอ สารภี64741086.4911.00
06022รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล อำเภอ สารภี53631084.1311.00
06023รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย อำเภอ สารภี65751086.6711.00
13994รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู อำเภอ สารภี3844686.3611.00
14461รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอ สารภี1031211885.1211.00
06021รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว อำเภอ สารภี2631583.8710.00
99758ศูนย์สุขภาพชุมชนรพ.สารภี อำเภอ สารภี64811779.019.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04