CMBIS ตัวชี้วัด

เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%) อำเภอ สารภี

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
รหัสหน่วยงาน หน่วยงาน ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
hcodehnamekpi_resultkpi_targetkpi_misspercentkpi_score
06016รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน อำเภอ สารภี18180100.0015.00
06017รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง อำเภอ สารภี14140100.0015.00
06021รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว อำเภอ สารภี660100.0015.00
06024รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง อำเภอ สารภี23230100.0015.00
13994รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู อำเภอ สารภี12120100.0015.00
06018รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก อำเภอ สารภี2224291.6710.00
06022รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล อำเภอ สารภี1517288.249.00
06023รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย อำเภอ สารภี1719289.479.00
14461รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอ สารภี3543881.409.00
06020รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอ สารภี1317476.478.00
99758ศูนย์สุขภาพชุมชนรพ.สารภี อำเภอ สารภี12221054.556.00
06014รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอ สารภี715846.675.00
06015รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู อำเภอ สารภี411736.364.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04