สรุปรายงาน OQF 62 ระดับอำเภอ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2019-05-25 01:56:14
รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ QOF
1.1 2.1 3 4 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3
ประชากรไทยอายุ 35-74 ปี 
ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
ประชากรไทยอายุ 35-74 ปี 
ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
หญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก
ภายใน 12 สัปดาห์
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
ผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจคัดกรอง 
ประเมินสุขภาพตามเกณฑ์
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
ได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กำหนด
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน 
ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบเด็กสงสัยล่าช้า เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน 30 วัน
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน
hoscodehosnametarget1.1result1.1percent1.1score1target2.1result2.1percent2.1score2target3result3percent3score3target4result4percent4score4target8.1result8.1percent8.1score5target8.2result8.2percent8.2score6target9.1result9.1percent9.1score7target9.2result9.2percent9.2score8target9.3result9.3percent9.3score9
05999โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า57954694.30551849896.14555100.00524619177.64335635599.7251111100.0054545100.005451737.785171588.245
06000โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลดอยเต่า73972297.70566464496.99533100.00531126183.92443242297.6952121100.005383797.375371437.8451414100.005
06001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า1,1651,12696.6551,05397092.1259888.89550749196.84568966796.81599100.0055353100.005532037.7452020100.005
06002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา1,1851,13295.5351,02096794.805201890.00551940678.23367064195.6751515100.00510110099.0151003636.005363391.675
06003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น88985796.40568866897.095121191.67539233886.22459359199.6653333100.005626198.395612642.6252626100.005
06004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อย ตำบลบงตัน2,1151,99294.1851,9041,73991.335372875.6841,06971466.79283382398.8052626100.00519518896.4151885629.795564885.715
06005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง1,9421,83894.6451,7031,58092.7852727100.00588078789.43473970995.9452121100.00515214897.3751486644.595666496.975
06006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง84381796.92577274496.3751414100.00540535687.90428628398.9551010100.0058383100.005832934.945292896.555
11133โรงพยาบาลดอยเต่า1,3411,29896.7951,1101,07496.765171270.59360049782.83463162198.425131076.924122122100.0051224133.6154141100.005

1.1    ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด
2.1    ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
3       ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
4       ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
8.1    กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง ประเมินสุขภาพตามเกณฑ์
8.2    กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กำหนด
9.1    ร้อยละ ของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
9.2    เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบเด็กสงสัยล่าช้า
9.3    ร้อยละของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน 30 วัน

ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2019-05-15T11:35:21