สรุปรายงาน OQF 62 ระดับอำเภอ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2019-03-18 03:56:22
รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ QOF
1.1 2.1 3 4 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3
ประชากรไทยอายุ 35-74 ปี 
ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
ประชากรไทยอายุ 35-74 ปี 
ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
หญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก
ภายใน 12 สัปดาห์
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
ผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจคัดกรอง 
ประเมินสุขภาพตามเกณฑ์
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
ได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กำหนด
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน 
ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบเด็กสงสัยล่าช้า เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน 30 วัน
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน
hoscodehosnametarget1.1result1.1percent1.1score1target2.1result2.1percent2.1score2target3result3percent3score3target4result4percent4score4target8.1result8.1percent8.1score5target8.2result8.2percent8.2score6target9.1result9.1percent9.1score7target9.2result9.2percent9.2score8target9.3result9.3percent9.3score9
05999รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า58154794.15551849996.3359888.89524618976.83435832791.3451111100.005454395.565431125.58411981.825
06000รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า73372098.23565864197.42544100.00530925381.88542942198.1452121100.005383694.745361336.1151313100.005
06001รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า1,1621,10895.3551,05195390.685111090.91550349197.61569233247.98033100.005535298.115522038.465201890.005
06002รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา1,1881,13495.4551,02597194.735171058.82051940477.84467326639.52015213.3301009999.005993636.365363083.335
06003รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น89286096.41569067097.105181794.44539333986.26559959699.505353085.715615590.165552443.645242291.675
06004รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน2,1171,96993.0151,9061,71289.824503978.0041,07071566.82383722727.1206116.67019518393.8551835228.425523873.083
06005รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง1,9481,57780.9531,7081,35679.3922323100.00588177688.08575256975.662181266.67315314997.3951496644.305665481.825
06006รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง84781195.75578373994.385151386.67540535687.90529226490.4151111100.0058686100.005862124.424211885.715
11133โรงพยาบาลดอยเต่า1,3041,19291.4151,0791,02294.725181372.22355837567.20362359996.155111090.91512211795.9051173126.5043131100.005

1.1    ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการ ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด
2.1    ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
3       ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
4       ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
8.1    กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง ประเมินสุขภาพตามเกณฑ์
8.2    กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กำหนด
9.1    ร้อยละ ของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
9.2    เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบเด็กสงสัยล่าช้า
9.3    ร้อยละของเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน 30 วัน

ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2019-03-15T14:45:46