ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา 89152197160013001368.4213000
รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ 1631701700000000000
รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก 7537417510000000.000000
รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก 1621601600000000000
รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร 3961401400000000000
รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร 6093903901000000000
รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน 3663713810000000.000000
รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน 7865905900000000000
รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก 81179786210502571.434100
รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร 3133213310000000.000000
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 1,45018210192310601770.005020
รพ.สต.บ้านโหล่งปง 4354204201000000000
รพ.สต.บ้านนาฮ่อง 4913413510000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮ่อง 4883613710000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล่งปง 4684004001000000000
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 1,44317710187310601770.005020
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร 2902602600000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก 1681501500000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร 4391301300000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร 6254204201000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน 3733513610000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน 8275805800000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองแขก ตำบลกองแขก 83881788210502571.434100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก 7797217310000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ 1781501500000000000
ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา 91852197160013001368.4213000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฮ่อง 5003413510000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล่งปง 4893803801000000000
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 1,4471759184210601777.785020
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร 3142502500000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองแขก ตำบลกองแขก 85780787210502571.434100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน 8825905900000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน 3963513610000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร 6424404401000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร 4591201200000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก 1701301300000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก 8186816910000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ 1871401400000000000
ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา 94154197360013001368.4213000
 23,562.001,990.00117.002,107.0042.0012.000.0072.000.009.0075.00 66.003.006.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04