ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง 44937239120101150.000100
รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น 8184624820000000.000000
รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น 5463333630000000.000000
รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน 1,009791089101000000.000000
รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน 7193113210000000.000000
รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน 1,0167928121000000.000000
รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน 7317317410000000.000000
รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน 4323924121000000.000000
รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย 88681788115603685.710100
รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย 1,1564835135000000.000000
รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ 8567437730000000.000000
รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ 7626316411000000.000000
รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า 2,070149141631230201214.292000
รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน 7734514612000000.000000
รพ.สต.อ่างขาง 785160001001100.001000
โรงพยาบาลฝาง 1,821208721575000000.000000
โรงพยาบาลฝาง 200000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างขาง 855160001001100.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน 7614614712000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า 2,020157141711220201214.292000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ 7756316410000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน 1,015791089101000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลแม่งอน 7062802800000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน 1,0668138431000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน 7377317410000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน 4354024221000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย 87384791115603685.710100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแคว ตำบลสันทราย 1,1194935236000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ 8347237530000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น 5793533830000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น 8134724920000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง 45838240130101150.000100
โรงพยาบาลฝาง 19641511000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างขาง 866170001001100.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน 7784915012000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า 1,984155141691220201214.292000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย 85479786115603685.710100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแคว ตำบลสันทราย 1,1204935235000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ 8976837130000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ 7896516610000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน 4484024221000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน 7837117210000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน 1,0898238531000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตำบลแม่งอน 7072502500000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน 1,044771188111000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น 6173633930000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น 8404524720000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง 47237239120101150.000100
 39,104.002,875.00168.003,043.00138.0055.0015.0030.000.0015.0030.00 9.006.000.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04