ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว 1,03083891420400450.004000
รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว 1,09443245120100150.001000
รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง 1,02890595220201360.003000
รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง 1,060422440102002100.002000
รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า 4901601601000000000
รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน 8493613712000000.000000
รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน 57080383240100133.331000
รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน 1,4912322522000000.000000
รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย 1,21547552120400480.004000
รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง 4774404403000000000
รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง 3022502501000000000
รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ 1,07410104000000000
รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง 817212230202002100.002000
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง 1,006392410302002100.002000
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง 991362380302002100.002000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง 8022102101000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ 1,06010104000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง 2932402401000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง 4734404402000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน 1,4971811912000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย 1,19844549120400480.004000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน 57883386240100133.331000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง 1,066442460102002100.002000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน 8463413511000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า 4921601601000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครก ตำบลหนองตอง 1,01188593220201360.003000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว 1,10242244120100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว 1,01981788320400457.144000
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง 1,042342360402002100.002000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง 7762202201000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ 1,06510102000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง 3002302301000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง 4974404402000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย 1,20342547110400480.004000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน 1,5501811911000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน 55778280140100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน 8323113211000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า 5171601601000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง 1,072452470102002100.002000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกครก ตำบลหนองตอง 1,01484589220201360.003000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว 1,10340242120100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว 1,03675681320300350.003000
 37,495.001,719.0086.001,805.0034.0084.000.0049.000.003.0052.00 52.000.000.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04