ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด 6498759250000000.000000
รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล 38100000000000000
รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล 7091027109600100114.291000
รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง 845104210622000000.000000
รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง 94400001000000000
รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี 16000000000000000
รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี 35621310000000.000000
รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี 3832502500000000000
รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ 566100110110000000.000000
รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น 5563543940000000.000000
รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง 2552612710000000.000000
รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ 21700000000000000
โรงพยาบาลฮอด 1,6812132432000000.000000
โรงพยาบาลฮอด 1,6912142542000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ 23300000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุย ตำบลบ่อหลวง 2582412510000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น 5533644040000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี 35010100000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี 3832802800000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ 56999110010000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี 17500000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง 96500001000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง 845102210421000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล 7091038111600200225.002000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล 37700000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแควมะกอก ตำบลฮอด 6378559050000000.000000
โรงพยาบาลฮอด 1,7272332632000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุย ตำบลบ่อหลวง 2722622820000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ 23300000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น 5453433730000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี 3912902900000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ 6059619710000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี 37000000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี 18700000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง 96800001000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง 8549729921000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล 7171008108600200225.002000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแควมะกอก ตำบลฮอด 6478358850000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล 36600000000000000
 23,329.001,489.0073.001,562.0068.0013.000.005.000.000.005.00 5.000.000.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04