ข้อมูลระดับจังหวัด

ข้อมูล ณ. วันที่ 22-04-2021
กลุ่มรายงานกลุ่มรายงานกลุ่มรายงานเป้าหมายผลงานอัตรา
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี4,4833,707ร้อยละ82.69
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 2 ปี4,9014,274ร้อยละ87.21
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี5,1274,412ร้อยละ86.05
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี5,7464,784ร้อยละ83.26
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน628,575523,577ร้อยละ83.30
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง502,327419,760ร้อยละ83.56
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคมะเร็งอัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี357,899261,183ร้อยละ72.98
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคมะเร็งอัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี261,613115,075ร้อยละ43.99
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง184,83466,938ร้อยละ36.22
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า85,37034,125ร้อยละ39.97
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน CVD Risk80,31460,300ร้อยละ75.08
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา85,37034,123ร้อยละ39.97
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมเหล้า/บุหรี่การคัดกรองบุหรี่1,008,099374,292ร้อยละ37.13
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมเหล้า/บุหรี่การคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,008,099343,562ร้อยละ34.08
ทันตสาธารณสุข งานทันตกรรมร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ24,3759,424ร้อยละ38.66
ทันตสาธารณสุข งานทันตกรรมร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ29,14120,129ร้อยละ69.07
แพทย์แผนไทย งานบริการแพทย์แผนไทยร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก2,164,981510,082ร้อยละ23.56
ส่งเสริมสุขภาพ งานดูแลกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคัดกรอง ADL295,830234,064ร้อยละ79.12
ส่งเสริมสุขภาพ งานพัฒนาการเด็กผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ (4 กลุ่มวัย)18,55713,492ร้อยละ72.71
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี48,0459,641ร้อยละ20.07
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 152,11042,500ร้อยละ81.56
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 250,42047,350ร้อยละ93.91
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 348,0459,641ร้อยละ20.07
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 445,5010ร้อยละ0.00
ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็กร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์2,2881,883ร้อยละ82.30
ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็กร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ2,2691,757ร้อยละ77.43
ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็กร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์2,7852,094ร้อยละ75.19
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41