ข้อมูลระดับจังหวัด

ข้อมูล ณ. วันที่ 22-05-2022
กลุ่มรายงานกลุ่มรายงานกลุ่มรายงานเป้าหมายผลงานอัตรา
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี4,7833,638ร้อยละ76.06
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 2 ปี5,2574,240ร้อยละ80.65
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี5,6024,510ร้อยละ80.51
ควบคุมโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี6,2615,074ร้อยละ81.04
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน629,561457,122ร้อยละ72.61
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง498,679366,139ร้อยละ73.42
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคมะเร็งอัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี359,705221,561ร้อยละ61.60
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคมะเร็งอัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี262,659132,421ร้อยละ50.42
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง202,83383,853ร้อยละ41.34
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า88,72228,047ร้อยละ31.61
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน CVD Risk78,18049,299ร้อยละ63.06
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมโรคไม่ติดต่อร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา88,72227,796ร้อยละ31.33
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมเหล้า/บุหรี่การคัดกรองบุหรี่1,008,935305,399ร้อยละ30.27
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และสุขภาพจิต งานควบคุมเหล้า/บุหรี่การคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1,008,935277,608ร้อยละ27.51
ทันตสาธารณสุข งานทันตกรรมร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ23,4017,436ร้อยละ31.78
ทันตสาธารณสุข งานทันตกรรมร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ27,77112,246ร้อยละ44.10
แพทย์แผนไทย งานบริการแพทย์แผนไทยร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก2,661,435492,164ร้อยละ18.49
ส่งเสริมสุขภาพ งานดูแลกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคัดกรอง ADL306,120193,694ร้อยละ63.27
ส่งเสริมสุขภาพ งานพัฒนาการเด็กผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ (4 กลุ่มวัย)20,53913,682ร้อยละ66.61
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี45,85734,046ร้อยละ74.24
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 149,53237,846ร้อยละ76.41
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 248,01841,877ร้อยละ87.21
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 345,85734,046ร้อยละ74.24
ส่งเสริมสุขภาพ งานโภชนาการข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 443,4000ร้อยละ0.00
ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็กร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์2,1591,728ร้อยละ80.04
ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็กร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพ2,1521,540ร้อยละ71.56
ส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็กร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์2,6971,610ร้อยละ59.70
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team